Open brief.

In het kader van mijn WOB verzoek is de gemeente op 2 punten in gebreke gebleven. Ik kan haar in gebreke stellen en (als ze zich daar niets van aantrekt) naar de rechter stappen, maar dat is me allemaal te kostbaar.

Dus heb ik besloten het Presidium (alle 9 fractievoorzitters) te schrijven met het verzoek de gemeente er toe te bewegen haar verplichtingen (het nemen van een besluit) na te komen.

Hieronder de brief die ik schreef.

Geacht Presidium,

In mijn mail van 12 augustus verzocht ik u te beoordelen of de door het college opgelegde geheimhouding van het taxatierapport van de firma BaseValue geheim moest blijven.

U hebt, zonder opgaaf van redenen, gemeend niet aan mijn verzoek te willen voldoen.

Vervolgens heb ik in de op 22 oktober gehouden hoorzitting mijn bezwaar tegen de weigering van het college toegelicht.

Ze komt er op neer, dat een door het college opgelegde geheimhoudingsverplichting van rechtswege komt te vervallen, als zij niet in de eerstvolgende raadsvergadering door de raad wordt bekrachtigd. Artikel 25 lid 3 van de gemeentewet.

Tijdens de hoorzitting werd mij meegedeeld, dat het college zich niet had gerealiseerd, dat mijn verzoek om inzage in een “geheim” document (krachten een uitspraak van de RvS) tevens een verzoek tot opheffing van de geheimhouding inhield en dat men mij nog een beslissing op dat verzoek verschuldigd was.

Ik heb de beslissing (op het verzoek tot opheffing van de geheimhouding) nooit van het college mogen ontvangen, maar begrepen dat ze wel aan de raad is verstrekt. Verder heb ik begrepen, dat die beslissing (van het college) voor de raad aanleiding is geweest niet te willen meewerken aan mijn verzoek tot beoordeling van de noodzaak voor geheimhouding.

Ik vind het betreurenswaardig, dat de raad besluit over het verzoek van een burger, zonder dat zij hem van dat besluit op de hoogte stelt en tevens nalaat dat besluit te motiveren.

Door deze handelswijze heeft de raad het tot dusver onmogelijk gemaakt een politieke oplossing te vinden voor de vraag of de door het college opgelegde geheimhouding nog steeds van kracht moet blijven.

Zo die geheimhouding überhaupt van kracht is. In mijn toelichting tijdens de hoorzitting stel ik namelijk, dat door het niet bekrachtigen door de raad de geheimhoudingsplicht van rechtswege is komen te vervallen, waardoor de weigering mij inzage te verlenen berust op een onrechtmatige daad. Zie hiervoor ook de bijlage.

Naar aanleiding van deze stellingname had het college mij voor 9 december haar beslissing moeten mededelen. Op dat punt is het college in gebreke gebleven, zoals ze ook in gebreke is gebleven mij te informeren over haar redenen voor de afwijzing van mijn verzoek tot opheffing van de door haar opgelegde geheimhouding.

Het is mij inmiddels volstrekt duidelijk, dat het college, kost wat het kost wil voorkomen, dat de redenen om de opdracht tot herinrichting van het recreatieoord onderhands te gunnen aan een bv zonder ervaring, personeel en vermogen, voor iedereen zichtbaar wordt.

Naar ik aanneem, omdat dan voor iedereen duidelijk wordt, dat de gemeente door haar manier van werken miljoenen is misgelopen. Maar dat is een gepasseerd station, waar het nu alleen nog maar om gaat is, voldoet de gemeente aan de verplichtingen die haar, door de WOB, zijn opgelegd.

Tot dusver is ze op meerdere manieren in gebreke gebleven. Wilt u (als toezichthouder) er op toe zien, dat er aan deze situatie een einde komt en de gemeente voldoet aan haar verplichtingen.

Met vriendelijk groet,

Chris Segerius

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: