Hoorzitting.

Gisteren naar de hoorzitting geweest waarin ik in de gelegenheid werd gesteld om de reden voor mijn bezwaren toe te lichten.

De zitting vind plaats onder leiding van een juridisch medewerker van de gemeente. Namens het college was de projectleider aanwezig.

De gemeente heeft twee van mijn WOB verzoeken afgewezen met behulp van twee verschillende argumenten. De twee verzoeken betroffen;

  • 1. De exploitatieopzet, die tot gevolg had dat de opdracht werd gegund aan Orez bv. Hierna aan te duiden met Opzet
  • 2.Taxatierapport, dat de gemeente deed besluiten dat de Opzet markconform was. Hierna aan te duiden met Taxatie.

Opzet werd geweigerd, omdat ze vertrouwelijk verstrekte informatie bevatte over de bedrijfsvoering van derden en de gemeente het belang van de derden zwaarder wilde laten wegen dan het algemeen belang.

Mijn verweer tegen dit standpunt was, dat Orez een BV was zonder personeel, geld of ervaring en de door haar ingediende ramingen per definitie afkomstig moesten zijn van derden. Als deze derden meenden, dat zij hun ramingen op vertrouwelijke basis hadden ingeleverd, dan konden hun namen onleesbaar worden gemaakt.

Het gaat mij er om, dat er inzicht verschaft wordt in de maatstaven die tot de gunning hadden geleid. Niet welke vertrouwwensrelaties Orez (met wie dan ook) onderhield. Bovendien, het feit dat de ramingen marktconform zijn bevonden, maakt het ongeloofwaardig dat ze berustten op een unieke en dus vertrouwelijke bedrijfsvoering.

Tot slot, vertrouwelijkheid op dit gebied geldt gewoonlijk t.o.v mededingers en is in tijd begrenst. Er waren geen mededingers en de tijdgrens is gewoonlijk het moment dat de opdracht is vergunt.

Dit alles met de kanttekening, dat het begrip “vertrouwelijkheid” niet in de wet genoemd wordt. Dit in tegenstelling tot “geheimhouding”. Als geheimhouding wordt verbroken, dan is dat strafbaar. Het lekken van vertrouwelijke informatie is niet strafbaar. Men riskeert alleen dat men met de nek wordt aangekeken. In dit geval door de andere raadsleden.

Het al dan niet openbaar maken van vertrouwelijk verstrekte informatie is een persoonlijke afweging van de ontvanger van die informatie. De gemeente lijkt zich te laten dicteren, dat de aan haar verstrekte informatie (tot in lengte van dagen) vertrouwelijk moet blijven.

Zelfs als die informatie niet langer relevant is. Veel van de in Opzet opgenomen kostenramingen zijn inmiddels vervallen (zoals de aanleg van landtongen en vaargeulen).

Omdat het college zich bij Taxatie beroept op “geheimhouding” is mijn bezwaar voor dat onderdeel anders en formeler.

Het college kan geheimhouding opleggen, maar dat is een dusdanige inbreuk op de gebruikelijk gang van zaken, dat deze maatregel (bij eerste gelegenheid) door het hoogste instantie binnen de gemeente (de gemeenteraad) bekrachtigd dient te worden.

Mijn verweer was,dat het college dat had nagelaten, wat tot gevolg heeft dat de opgelegde geheimhouding van rechtswege komt te vervallen. Ergo, weigeren mij inzage te geven in Taxatie vanwege een bestaande geheimhoudingsplicht was niet rechtmatig. Immers, de geheimhoudingsplicht was, als gevolg van de eigen nalatigheid van het college, opgeheven.

Ik ga er vanuit, dat het college mijn bezwaren ongegrond zal verklaren om mij op die manier te dwingen mijn bezwaren aan de bestuursrechter voor te leggen. Een beker die ik aan me voorbij zal laten gaan.

Iedereen die mijn blog leest moet het inmiddels duidelijk zijn, dat de gemeente zich bewust, dan wel onbewust, knollen voor citroenen heeft laten verkopen.

Een zichzelf respecterende raad zou een onderzoek hebben in gesteld naar de ware toedracht. Maar niet de Enkhuizer raad, die weet niet beter dan de kwestie zo snel mogelijk in de doofpot te stoppen. Om maar niet te hoeven erkennen, dat ze als toezichthouder ook hebben zitten slapen. Het zij zo.

Tot slot een verrassende mededeling van de gemeente. Men had nagelaten me een verklaring te geven voor het “waarom” van de geheimhouding. Die zal me nog worden toegestuurd. Ik wacht af en ben benieuwd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: