Insider/Outsider.

De ondertitel van mijn blog zegt het al. Bemoeienissen van een buitenstaander. Een vorm van valse bescheidenheid natuurlijk, want als het over het REZ gaat, dan weet ik daar veel meer van af dan het doorsnee raadslid. En ben ik, om die reden, eerder insider dan outsider.

Ik heb meer dan 300 beschouwingen geschreven over zaken die me opvielen bij de uitvoering van het REZ project. Wat me vanaf het begin opviel was, dat het college van meet af aan vastbesloten was, om dit project uit te voeren, zonder inmenging (in de vorm van besluiten) van de raad.

Gewoonlijk werd de raad achteraf geïnformeerd over de besluiten die door het college waren genomen. Zoals op welk plan de keuze was gevallen en dat er een voorlopige en daarna een definitieve overeenkomst met Orez was gesloten. Terwijl men over de inhoud van die overeenkomst alleen maar in grote lijnen en in zijn algemeenheid werd geïnformeerd.

Het enige besluit dat de raad moest nemen (nadat de gesprekken waren afgerond), betrof de goedkeuring van het bestemmingsplan. Alles wat daar vooraf aan was gegaan, was besloten door het college. De situatie waarin we ons nu bevinden is dan ook het directe gevolg van door het college genomen besluiten.

Misschien pijnlijk voor de raad om toe te geven, dat men zich geheel vrijwillig en bereidwillig buitenspel had laten zetten door het college, maar pijnlijk of niet, het feit is onweerlegbaar.

Zo besloot het college tot grondverkoop (in plaats van erfpacht) zonder de raad daarover te raadplegen.

Ook besloot het college zelfstandig en zonder consultatie van de raad, dat de exploitatieopzet die Orez had overlegd, voldoende was om Orez de opdracht (onder voorbehoud) te gunnen.

Dat voorbehoud hield in, dat de exploitatieopzet van Ortez bv door een externe partij getoetst diende te worden op marktconforme voorwaarden (wat daar ook onder verstaan mocht worden).

Nadat die toetsing in de ogen van het college afdoende was, besloot het college (opnieuw zelfstandig) het voorbehoud op te heffen en de overeenkomst met Orez af te sluiten. Op een moment, dat nog niet zeker was of de overeenkomst ook daadwerkelijk kon worden uitgevoerd. Gelet op de bezwaren die naar voren waren gebracht.

Noch de exploitatieopzet, noch het taxatierapport, dat zogenaamd bevestigde dat de exploitatieopzet marktconform was, werd aan de raad voorgelegd. Wij van WC eend laten u weten, dat WC eend aan alle (door ons gestelde eisen) voldoet.

Hoe in hemelsnaam durft de raad zichzelf als “insider” te beschouwen, als ze geen idee heeft op grond waarvan het besluit tot gunning is genomen? Terwijl de raad evenmin weet op basis waarvan het college oordeelde, dat het aanbod van Orez een marktconform aanbod was.

Hoewel het college de grondprijs geheim probeert te houden wordt, dank zij het kadaster uiteindelijk toch duidelijk, dat die € 2,- per m2 bedraagt. Willen raad en college hiermee echt staande houden, dat er in Nederland geen vakantiepark meer kan worden ingericht, tenzij de prijs voor de benodigde grond beneden de € 2,- per m2 ligt?

In werkelijkheid heeft de raad zich al die tijd laten behandelen als “outsider” of misschien beter gezegd, een ongewenste pottenkijker.

Ondertussen heeft het college de beide stukken, die inzicht kunnen geven in de reden voor de gunning en de reden voor bekrachtiging van die gunning, geheim verklaard.

Die geheimverklaring door het college is echter van tijdelijke aard en dient in de eerstvolgende raadsvergadering door de raad bekrachtigd te worden. Gebeurd dat niet, dan is de geheimverklaring van rechtswege niet langer geldig.

De raad zou zich wat mij betreft kunnen revancheren als ze zich niet langer als “insider” zou voordoen, (voor wie alles duidelijk is), maar de werkelijkheid onder ogen durft te zien. Namelijk dat ze door het college tot outsider gemaakt is, waardoor tal van zaken haar volledig zijn ontgaan.

Veertien dagen geleden verzocht ik de raad (via het Presidium) te beoordelen of de opgelegde geheimhouding bekrachtigd moest worden. Tot dusver heeft er slechts één fractie gereageerd en gezegd voorstander te zijn van transparantie.

Laten we hopen dat de anderen snel zullen volgen en zich niet, zoals tot dusver gebruikelijk, zullen hullen in stilzwijgen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: