Somber inzien.

In mijn vorige bericht citeerde ik de opvatting van fractievoorzitter Keesman (SP), dat het niet haar taak (als raadslid) is om er op toe te zien, dat de door de raad (met het college) gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Ongetwijfeld staat Keesman in die opvatting niet alleen. Weliswaar wordt ze niet door andere partijen uitgesproken, maar ze handelen er wel naar. Geen enkele andere partij heeft de moeite genomen te onderzoeken of het college haar afspraken wel nakomt.

Kortom, klaarblijkelijk ziet geen van de partijen het houden van toezicht op het nakomen van verplichtingen door het college als een prioriteit.

In de visie van Keesman en consorten is er pas sprake van een probleem als dit door het college als zodanig aan de raad is voorgelegd. Uiteraard is deze opvatting niet vastgelegd in bestaande wet en regelgeving. Het gaat hier slechts om een door de raad gekoesterde “opvatting” dan wel “werkwijze”.

Dank zij die “werkwijze” is de raad er in geslaagd om de afgelopen 10 jaar de problemen die ik (door middel van dit blog) naar voren heb gebracht te negeren. Ik noem er een paar.

 • Het niet in acht nemen van het budgetrecht van de raad werd door de meerderheid van de raad niet opgemerkt en de betrokken wethouder werd met vlag en wimpel uitgezwaaid.
 • Het opzettelijk gebruik van een misleidende offerte (om daarmee de kosten van de elektravoorziening van de Drommedaris hoger voor te stellen dan die in werkelijkheid waren) werd ook niet opgemerkt.
 • Evenmin leidde het ontbreken van documenten (die in elk bedrijf met een normale bedrijfsvoering aanwezig zijn) niet tot ingrijpen van de raad.
 • En ook de afwijkingen van de door de raad gestelde kaders inzake de REZ leidden niet tot enigerlei reactie door de raad. Met als belangrijkste afwijkingen, de omvang van het project, dat van 8 ha uiteindelijk groeide naar een dubbele omvang en het feit dat het oorspronkelijk voornemen de grond in erfpacht uit te geven werd verlaten ten gunste van verkoop van de gronden.

Het bovenstaande is slechts een selectie uit de tientallen problemen die ik de afgelopen tien jaar door middel van dit blog aan de orde heb gesteld, maar die vrijwel steevast door de raad werden genegeerd.

Omdat men nu eenmaal de “opvatting” koestert, dat het niet de taak van de raad is om tekortkomingen van het college bij te houden.

Volgens de bestaande opvatting dient het college haar eigen falen aan de raad voor te leggen, zodat die daar een oordeel over kan vellen. Wat er gewoonlijk op neer komt, dat fouten worden toegedekt en de raad het geld beschikbaar stelt, waarmee het falen van het college (en haar ambtelijke organisatie) weer ongedaan kan worden gemaakt.

De “werkwijze” van de raad is niet zonder gevolgen gebleven. Denk aan het ‘succes’ rond het SMC in de Vijzelstraat. Of de kosten van de verbouwing van de Drommedaris. Maar over de kroon op deze (door de raad gehanteerde) “werkwijze”, houden raad en college nog even de kaken op elkaar.

De overdracht van het recreatieoord aan een projectontwikkelaar onder voorwaarden, waarover de raad nog steeds in het duister tast. Zoals ze ook in het duister tast over de vraag of de met het college gemaakte afspraken wel zullen worden nagekomen.

Is er naast de door de raad gekoesterde huidige opvatting/werkwijze ook een andere opvatting/werkwijze mogelijk? Jazeker, een werkwijze/opvatting die gebaseerd is op lang geleden geformuleerde beleidsvoornemens.

Zoals meer transparantie, waardoor meer burgerparticipatie tot de mogelijkheden gaat behoren. Daar wordt (naar ik heb begrepen) in het geheim aan gewerkt binnen het presidium.

Maar zolang de raad de opvatting blijft koesteren, dat het haar taak niet is om er op toe te zien dat het college haar afspraken en beloften nakomt, blijf ik, vanwege ervaringen uit het verleden, de toekomst somber inzien.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Somber inzien.”

 1. Ik herken hetzelfde verhaal van Pim maar dan van toepassing op de Gemeenteraad van Stede Broec. Het pluche is waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer voor de raadsleden om niet te voldoen aan hun functieomschrijving zoals door Anna Frederiks aangehaald.

  Like

  1. Daarom denk ik dat het tijd wordt dat kiesgerechtigde burgers het heft in handen nemen en een instantie in het leven roepen die het functioneren van volksvertegenwoordigers onder de loep neemt.

   Like

 2. Kerntaak van Raadsleden is dat zij de belangrijkste punten van het beleid van de Gemeente bepalen. En zij moeten controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) dit beleid goed uitvoert. De Raad heeft ook het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van B&W. Misschien handig dat de Raadsleden hun functieomschrijving weer eens nalezen?

  Like

  1. Volledig eens met de taken die je opnoemt, maar helaas verzinnen ze voor alles een uitvlucht en ontbreekt er een instantie die ze daarover aanspreekt.
   Daarom bepleit ik al geruime tijd de oprichting een vereniging van kiesgerechtigden, die in staat is om de raad op haar functioneren te beoordelen. Als individu maak je geen schijn van kans. Misschien een leuk vervolg voor Cees Miedema. Enkhuizer comitè ter beoordeling van het democratisch functioneren van de raad.

   Like

  1. Eerst moet de raad het bestemmingsplan nog goedkeuren. Als dat gebeurd is, volgt een reactie van de provincie. Men heeft reeds aangegeven niet tevreden te zijn met de gevolgen voor Natura 2000. Ook de massaliteit van het plan baart de provincie zorgen.
   Als de provincie geen “aanwijzing” zou geven, wat me onwaarschijnlijk lijkt, volgt een procedure via de Raad van State. Ik verwacht ZZM en IJsselmeervereniging. Ik denk dat zij de stikstof uitspraak ter sprake zullen brengen. Over de uitkomst durf ik geen uitspraken te doen, maar het zou me verbazen als de rechter de bezwaren van het het ZZM of de IJsselmeer vereniging volledig terzijde zou schuiven.
   Nader overleg om tot een vergelijk te komen lijkt me eerder het geval.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: