Wobben of tobben

wobIk schrijf al 8 jaar over de lokale politiek op basis van verifieerbare bronnen.

Door de gemeente verstrekte documenten zoals raadsvoorstellen, raadsbrieven en de bijbehorende bijlagen. Uitlatingen van  politici tijdens openbare bijeenkomsten, zoals  raads- en commissievergaderingen en door de gemeente afgegeven persberichten en tot slot verslagen van de lokale krant.

Het doel is om op die manier het tot ons komende nieuws te duiden en in perspectief te plaatsen. Met de betrokken politici praat ik zelden of nooit, omdat het toch geen andere inzichten oplevert dan het weinige wat ze in het openbaar al hebben verkondigd.

De zogenaamd vertrouwelijke informatie waarover sommigen zeggen te beschikken blijkt in veel gevallen niet meer dan roddel en achterklap.

Hoewel raadsleden het recht hebben om inzage te vragen in de onderliggende stukken, wordt van dat recht zelden gebruik gemaakt en volgt men gemakshalve de door het college gegeven “interpretatie” van de feiten (zoals vastgelegd in de onderliggende stukken).

Niet alleen raadsleden hebben recht op inzage in onderliggende stukken. Gewone burgers hebben dat ook. Daarvoor dienen ze een aanvraag in te dienen op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

Tot dusver heb ik een drietal van dat soort aanvragen ingediend. De eerste keer om inzage te krijgen in de correspondentie die er tussen gemeente en stichting/aannemer was gevoerd over het vergelijk dat ze hadden bereikt over de kosten van de verzwaring van het elektranetwerk in de Drommedaris.

Uit de overgelegde documenten bleek, dat over het bereikte compromis met aannemer, noch met de stichting, correspondentie was gevoerd en/of (betalings)afspraken waren gemaakt en bevestigd. Hoewel een dergelijke gang van zaken indruist tegen elke gebruikelijke bedrijfsvoering (uitgezonderd die van de mafia) zag de raad geen reden om er bij het college op aan te dringen haar bedrijfsvoering te wijzigen.

We moeten dus niet verbaasd opkijken als bij toekomstige WOB aanvragen opnieuw zal blijken, dat essentiële documenten ontbreken. Dat lijkt immers een vastgeroest onderdeel van de Enkhuizer bestuurscultuur.

Mijn tweede WOB verzoek was naar aanleiding van de bewering van burgemeester Baas, dat de onkostenregeling voor raadsfracties door de raadsgriffier werd geadministreerd en beoordeeld op de juiste toepassing. Uit de documenten die werden overlegd bleek geen van beide waar te zijn. Een meerderheid van de fracties maakte een oneigenlijk gebruik van de regeling en ook de administratie liet in veel gevallen te wensen over.

Mijn derde WOB verzoek betreft de bewering van het college dat de architect had verzocht om geheimhouding van de door hem getroffen regeling met de gemeente. Mijn verzoek betreft inzage in het verzoek van de architect en de daarover gevoerde correspondentie. Alsmede de regeling zelf.

Basic RGBMijn verzoek is meer dan 14 dagen oud en daar het om hoogstens een paar brieven kan gaan had het normaal gesproken al beantwoord kunnen zijn. Maar de gemeente hoeft pas binnen 4 weken te reageren en kan die termijn zelfs nog met vier weken verlengen.

Ik twijfel er niet aan of men zal ook nu weer gebruik maken van de maximale termijn. Het zou me evenmin verbazen dat (nadat die maximale termijn is gebruikt) het antwoord zal luiden, dat de gevraagde documenten niet bestaan en dus niet kunnen worden getoond.

Inmiddels heeft de architect in een artikel in het NHD laten weten dat geheimhouding geen onderdeel was van zijn wensenpakket.

Uiteraard zou ik liever zien, dat raadsleden gebruik zouden maken van hun rechten om op die manier te proberen hun toezichthoudende taak vorm te geven en waar nodig de  waarheid boven water te krijgen.

Maar zolang raadsleden weigeren (of het niet nodig vinden) om van hun rechten gebruik te maken zit er niets anders op, dan dat anderen die leemte proberen te vullen. Uiteraard zou het prettig zijn als de reguliere pers daarin ook een taak zag, maar die beweert er geen tijd voor te hebben.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Wobben of tobben”

  1. zal er ook eens een paar wobjes tegenaan gaan gooien , misschien dat er op die manier iets verandert , en als elke enkhuizer dat gaat doen ,dan gaat er misschien hier en daar een lichtje gaan branden 🙂

    Like

    1. Prima idee. Kunnen we de uitkomsten hier behandelen en komt er in de verre toekomst misschien zoiets als een dialoog tussen kiezer en gekozenen tot stand.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: