Geen aandacht aan schenken.

kopinzandHet oorspronkelijke bedrijfsplan voor de SED ging er vanuit, dat de samenvoeging van de drie ambtelijke diensten uiteindelijk zou leiden tot besparingen in de personeelskosten.

Die besparingen zouden vervolgens proportioneel worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten. De gemeente die de meeste (38%) personeelskosten had ingebracht (Enkhuizen) zou een zelfde deel van de verwachte besparing toebedeeld krijgen.

Helaas, het oorspronkelijke bedrijfsplan bleek veel te optimistisch te zijn geweest t.a.v. de besparingen. Die werden nooit gerealiseerd. In plaats daarvan werd een nieuw bedrijfsplan opgesteld, met daarin nieuwe personeelslasten. In de orde van grootte van 13,4 miljoen.

De vraag is nu hoe die lasten verdeeld moeten worden over de drie aangesloten gemeenten. Er zijn drie mogelijkheden.

 1. Men kopieert de verhoudingen die bij de aanvang van de SED golden, waarbij Enkhuizen aanzienlijk meer ambtelijk personeel had ingebracht dan de overige twee gemeenten. Het resultaat daarvan is dat de kleinste gemeente de grootste bijdrage levert.
 2. Men verdeelt de kosten per gemeente. Elke gemeente 1/3 van de kosten. Dit resulteert in een ongelijke bijdrage per inwoner.
 3. Men verdeelt de kosten op basis van inwoners, waardoor de bijdrage per inwoner in het SED gebied gelijk blijft.

Er valt eigenlijk geen goed argument te bedenken waarom men de verhoudingen (zoals die golden bij aanvang) zou moeten kopiëren. Het toenmalige bedrijfsplan is achterhaald en onwerkbaar gebleken.

Er is een nieuw bedrijfsplan dat, naar we mogen aannemen, ten goede zal komen aan alle drie gemeenten. Er is dan ook geen redelijk argument te bedenken waarom de kosten van dit nieuwe plan niet in gelijke mate zouden moeten worden toegerekend aan die drie gemeenten, waarbij ook rekening wordt gehouden met het aantal inwoners in die gemeenten.

Voor zover ik weet krijgen gemeenten vergoedingen van het rijk op basis van het aantal inwoners. Ik zie niet in, waarom de personeelskosten van nieuw aan te trekken personeel, (dat werkzaam is voor de drie samenwerkende gemeenten) per gemeente zou moeten verschillen.

Het gaat bij dit alles niet om klein bier. Ik schat dat bij een evenredige verdeling van de kosten Enkhuizen € 800.000,- minder zou moeten bijdragen en Drechterland en StedeBroec (hetzelfde bedrag) meer.

Behalve Van Reijswoud heeft geen enkele fractievoorzitter gereageerd op het feit dat niet alleen ik, maar ook lezers van mijn blog deze kwestie bij hun onder de aandacht heeft gebracht. Ik ga er dus vanuit dat Van Reijswoud hun opvatting heeft verwoord.

Van Reijswoud spreekt van een kostenverdeling die destijds is overeengekomen. De kostenverdeling is niet zozeer overeengekomen, ze was het resultaat van een optelsom van alle personeelskosten bij de drie gemeenten en is daarom eerder vastgesteld dan overeengekomen. Dat laatste veronderstelt een zekere mate van onderhandelen.

Tegenover de personeelskosten van de SED stonden inkomsten van gelijke omvang, omdat de gemeenten hun personeelsbudgetten naar de SED overmaakten.

Dat het SED 38% van haar personeelsbudget uitgeeft aan ambtenaren die oorspronkelijk werkzaam waren voor Enkhuizen is juist, maar tegelijkertijd krijgt ze die uitgaven volledig gecompenseerd door de bijdrage van Enkhuizen. De verdeelsleutel had geen ander doel dan aangeven welk deel van de (nooit gerealiseerde) besparing naar Enkhuizen zou hebben moeten gaan.

In zijn reactie stelt Van Reijswoud dat de consequentie van de door mij voorgestelde kostenverdeling (op basis van inwoneraantal) is, dat Enkhuizen zijn ambtenaren nu werkzaam in de havens of op de camping weer in eigen beheer zou moeten nemen. Onzin, zowel Drechterland als StedeBroec beschikken over een buitendienst. Enkhuizen niet. De ambtenaren in de buitendienst maken gewoon deel uit van de SED organisatie. Hun personeelskosten werden en worden worden gewoon gedragen door de gemeenten waaruit zij afkomstig waren.

Het Organisatie Ontwikkeling Plan (OOP) dat nu is aangenomen heeft echter niets te maken met verhoudingen uit het verleden. Het is een investering voor de toekomst en er valt geen reden te bedenken waarom de lasten van die investering onevenredig zwaar op één van de drie gemeenten zouden moeten rusten.

tweematenWat mij betreft is er sprake van een denkfout, maar klaarblijkelijk is (net als in de sketch) de gezamenlijke afkeer van uncle Bertie (buitenstaanders) dusdanig groot, dat men collectief weigert om ook maar enige aandacht te schenken  aan de aangevoerde argumenten.

“Take no notice of uncle Bertie” waarschuwt de vader zijn zoon in de sketch. Wat in deze kwestie neerkomt op, liever te veel betalen (als gemeente) dan een poging doen om de argumenten van buitenstaanders serieus te nemen.

Enfin, het is zoals het is. Er is één prettige bijkomstigheid. Het zal de inwoners van Enkhuizen worst zijn of zij gemiddeld meer moeten bijdragen aan de reconstructie van SED.

Rest mij niets anders dan iedereen prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig nieuwjaar. Dan zien we in 2018 wel weer welke schade er nog meer is toegebracht en wie we daar (in het kader van de verkiezingen)  verantwoordelijk voor kunnen houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Geen aandacht aan schenken.”

 1. Hoe je er ook naar kijken wil, de situatie van nu is niet te vergelijken met die van drie jaar terug.
  We hebben intussen de hele delegatie van de zorg gehad waardoor het werkpakket van de gemeente behoorlijk is toegenomen. Ook de financiën zijn hierdoor evenredig toegenomen, wat een scheve verhouding geeft ten opzichte van het hele werkpakket. Ik zou zeggen voorwaar een reden om er nog eens naar te kijken.

  Like

  1. Helemaal mee eens. Maar alleen het feit dat ik wijs op iets dat ze kennelijk over het hoofd hebben gezien, is voor de hele raad kennelijk voldoende om zich collectief te verschuilen achter een drogreden. Liever laten ze Enkhuizen voor hogere kosten opdraaien dan dat ze ongelijk bekennen. Persoonlijk prestige is ogenschijnlijk belangrijker dan Enkhuizer belang.

   Er zijn partijen die tegen gestemd hebben. SP, CDA, CU/SGP en HEA, maar geen van deze vier deed dat vanwege ongelijke behandeling. Ook de SP zegt dat een betrouwbare overheid zich dient te houden aan eerder gemaakte afspraken. Ben ik ook voor, maar ze interpreteren die afspraken die destijds gemaakt zijn (naar mijn overtuiging) helemaal verkeerd.

   Like

   1. Jouw kijk op de zaken heb ik wel degelijk meegenomen in m’n redenatie. Mijn visie is dat als je naar een fusiegemeente toe werkt, de kosten per gemeente niet meer uit zouden maken omdat het uiteindelijk resulteert in één gemeente.
    Toen ooit besloten werd om tot een ambtelijke fusie te komen, heb ik duidelijk verwoord dat dit voor mij de opstap was naar een bestuurlijke fusie. Dit werd destijds knikkend bevestigd door Jan Baas, die dat ook nu nog bevestigt. Maar de zaken zijn anders gelopen en de visies om tot een bestuurllijke fusie te komen zijn nihil.

    In de gezamenlijke radenvergadering in Drechterland werd al duidelijk dat Drechterland en Stede Broec nóóit zouden willen fuseren. Ook in Enkhuizen loopt niet iedereen hiervoor warm. Dat betekent dat de HEA-insteek voor een ambtelijke fusie niet meer van toepassing is, en daardoor dus jouw redenering ons inziens correct is: hiermee gaan wij dan ook niet akkoord. Daarom hebben we tegen gestemd.

    In de laatste commissie voor afgelopen raad uit heb ik verwoord dat wij slechts instemmen met bestuurlijke fusie en bij het OOP vinden behoren dat de ambtenaren beloond behoren te worden tot de salarisschalen van een gemeente van 60.000 inwoners. Ze verrichten tenslotte het werk voor zo’n grote gemeente, maar dan feitelijk nóg complexer omdat ze drie raden en drie colleges hebben te bedienen!

    In de raad heb ik verwoord dat argumenten bij het hele debat over ambtelijke of bestuurlijke fusie geen rol meer spelen. Het gaat slechts nog over partij- en andere dorpsbelangen, plus over opportuun denken. Maar argumenten spelen geen rol in het debat en dus was het uiteindelijk niet meer zinvol deze nog te gebruiken, zoals ik in de commissie nog wel heb gedaan.
    HEA stemde daarom met een kort inleidend verhaal tegen deze idioot dure en monsterlijke constructie.

    Like

    1. Hans,

     Mijn insteek is dat we met de OOP een geheel nieuwe fase ingaan en de daarbij behorende kosten gelijkelijk verdeeld dienen te worden over alle inwoners van de SED. In mijn ogen een tamelijk principieel punt, dat door geen van de tegenstemmende partijen werd genoemd en ook niet door de voorstemmende partijen.

     Of Baas wel of niet geknikt heeft kan ik niet beoordelen. Wel weet ik dat in de preambule van het besluit voor een ambtelijke fusie stond dat deze fusie nadrukkelijk niet gezien moest worden als de voorloper van een bestuurlijke fusie.
     Je kunt die preambule wel negeren en achteraf proberen om je eigen interpretatie aan het geheel te geven, maar je hebt gewoon vóór een ambtelijk fusie gestemd, waarvan je kon weten dat ze niet tot een bestuurlijke fusie zou leiden.

     Het voorstel waar je nu over stemde betrof de financiering van het Organisatie Ontwikkelings Plan. Wil dat volgens jou zeggen dat je dan tegen elke verbetering van de SED organisatie bent? Of je accepteer je dat die organisatie een feit is en verbetering behoeft, maar maak je bezwaar tegen de manier van financieren waarbij Enkhuizen de zwaarste lasten krijgt opgelegd?

     Dat laatste heb ik jou en geen van al die andere tegenstemmers horen zeggen.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: