Weinig bijval

Omdat ze consequent weigeren om te reageren op wat ik schrijf, moet ik afgaan op hetgeen de Enkhuizer Krant weet te ontlokken aan onze fractievoorzitters en ziedaar, er is sprake van voortschrijdend inzicht.

Allereerst de lokale oppositie, bestaande uit 4 eenlingen. In volgorde van hun ontstaansgeschiedenis. Lijst Quasten, HEA, Lijst van der Pijll en Nieuw Enkhuizen.

Pijl
voortschrijdend inzicht

Deze keer ben ik het met van der Pijll eens. Er is nog steeds geen factuur, dus gaan we niet betalen, stelt hij. Dat lijkt me een zeer gezond standpunt. Vier maanden eerder vond hij die afwezigheid nog geen bezwaar en stemde hij tegen de motie Langbroek/Quasten, maar hij is inmiddels tot andere gedachten gekomen.

Daar heb ik verder geen probleem mee, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen.

Langs deze (voor van der Pijll) onsympathieke weg wil ik hem er nog even op wijzen dat het ontbreken van een factuur zeker onderdeel zal uitmaken van mijn bezwaar tegen de wijze waarop het college mijn WOB verzoek heeft afgehandeld.

Langbroek heeft (voor de raadsvergadering van 5 juli ) inzage gevraagd in een factuur en zowel wethouder als burgemeester beweerden daarover niet te beschikken. In het dossier dat mij ter inzage is gegeven bevond zich evenmin een factuur en dus zal ik de rechter vragen om de gemeente op te dragen mij dat document alsnog ter inzage te geven.

Van Marle
Gekonkel?

Ik neem aan dat ik de rechter kan overtuigen van de redelijkheid van mijn verzoek en dat hij de gemeente (onder dwangsom) zal gelasten om alsnog de factuur ter inzage te geven.

Daarmee is voor mij de kwestie afgehandeld. Het is aan de raad om vervolgens te bepalen hoe zij omgaat met het feit dat ze op dat punt is voorgelogen.

Naast de vier lokale oppositie partijen zijn er ook nog 3 landelijke oppositie partijen. D66, VVD en PvdA.

Van Marle (D66) laat de krant weten, “Je voelt gewoon dat er een of andere deal gesloten is, dat er gekonkeld is”. Mijn reactie daarop is, dat je het niet alleen voelt, maar dat je het ook kunt aantonen. Op 11 maart 2015 zijn vertegenwoordigers van de aannemer en gemeente bijeengekomen en hebben ze “een knoop doorgehakt”.

In ruil voor een toegezegde betaling van € 86.757,- zou de aannemer (zonder formele opdracht) de verzwaring aanleggen.

Slechts een deel van die betaling was het resultaat van de kosten van verzwaring. Een ander deel was bedoeld als afwikkeling van nog openstaande claims van de aannemer t.o.v de gemeente. Volgens de architect is de gemeente daarbij te genereus geweest, maar dat doet niet ter zake.

De afspraak werd gemaakt en mondelinge afspraken zijn net zo rechtsgeldig als schriftelijke.

Op zichzelf geen opzienbarende deal, had de gemeente er niet voor gekozen om te benadrukken dat ze geen opdracht had verstrekt voor het verzwaren van het elektranetwerk en het doen voorkomen alsof de deal alleen betrekking had op de kosten van verzwaring en als bewijs daarvoor een inmiddels achterhaalde offerte (na inhuizing) aan de raad presenteerde.

Daarop lieten de coalitiepartijen hun fantasie de vrije loop en weigerden om de aannemer te betalen. Je zou het een vorm van gerechtigheid kunnen noemen dat de coalitiepartijen daarmee hun eigen wethouder in een lastig parket manoeuvreerden. Iets wat men in de herkansing heeft proberen te corrigeren, maar wat niet het  gewenste resultaat opleverde. Omdat de raad, als gevolg van de tegenstrijdigheden in de raadsvoorstellen, inmiddels in totale verwarring verkeerde.

Op zijn beurt laat Van Reijswoud (VVD) de krant weten dat hij geen initiatief tot betaling van de aannemer zal nemen, omdat zijn collega raadslid in het bestuur van de Drommedaris zit. De logica van zijn redenatie ontgaat me volledig.

kunst-1
Betrouwbare overheid?

Kunst (PvdA) prijst de aannemer dat hij niet meteen naar de rechter loopt, maar houdt geen rekening met de mogelijkheid dat dit wellicht veroorzaakt wordt door het feit dat hij inmiddels al betaald is.

Formeel mag dat niet, maar ik herinner haar even aan de gang van zaken rond wethouder Boland, die (zonder toestemming van de raad) ook een half miljoen meer had uitgegeven zonder dat haar dat toen is opgevallen. Ik zou dus niet weten waarom hetzelfde niet nu gebeurd kan zijn.

Waarin ik het weer wel met haar eens ben, is dat er gesproken moet worden over de betrouwbaarheid van de overheid. Maar dan niet de overheid ten opzichte van (in dit geval) de aannemer.

Op dat punt heeft men woord gehouden en om de kredieten gevraagd die nodig waren om hem te kunnen betalen.

Maar wel om de betrouwbaarheid van het college t.o.v van de raad. Het college heeft de raad tal van absurditeiten voorgeschoteld, waarop de raad met zo mogelijk nog grotere absurditeiten heeft gereageerd.

De simpele werkelijkheid is, dat de aannemer recht heeft op betaling.

Om te beginnen op de kosten van verzwaring (€ 20.000,-) maar mogelijk ook op het meerdere (€ 40.000,-). Althans, daarover heeft hij met de gemeente een deal gesloten.

Dat zowel gemeente als aannemer weigeren om de inhoud van die deal openbaar te maken, laat de betalingsverplichting van de gemeente jegens de aannemer onverlet.

Het is aan de raad om zich af te vragen of men tolereert dat de inhoud van die “deal” onbekend blijft. Volgens het krantenbericht zijn alleen de resterende drie coalitiepartijen die mening toegedaan. Ik denk dat die opvatting (tijdens de eerstkomende verkiezingen) weinig bijval zal vinden bij de kiezers.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

8 gedachten over “Weinig bijval”

 1. Beste Pim, geen voortschrijdend inzicht hoor, gewoon het zelfde wat ik eerder al naar voren bracht, alleen mogelijk anders verwoord.
  Ik heb altijd gezegd dat we betalen als de opdrachtgever de gemeente is en duidelijk is wat de opdracht is geweest.
  de factuur wordt door het ambtelijk apparaat getoetst aan de opdracht en het vrij gegeven budget. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat
  netjes doen.
  Nu er nog steeds een zweem van twijfel omheen hangt vind ik het wel interessant om zelf die factuur ook te zien om zo te kijken of de aannemer daadwerkelijk zich gehouden heeft aan de gegeven opdracht. (mocht die er zijn)

  Aangezien de aannemer voor zover mij bekend is nog geen factuur heeft ingestuurd, wat ook blijkt uit jouw WOB verzoek, en er nog steeds geen opdrachtgever of duidelijke opdrachtomschrijving is is er ook geen reden om het eerder genomen besluit te herzien.

  Like

  1. De gemeente roept voortdurend dat men geen opdracht heeft gegeven, maar verzwijgt tegelijkertijd dat men er wel in heeft toegestemd dat de aannemer het elektra zou verzwaren en daar ook normaal toezicht op heeft gehouden (antwoord op een door jou gestelde vraag).

   Feit is, dat het ontbreken van een opdracht niet per definitie het ontbreken van een betalingsverplichting inhoudt. Ik heb dat eerder aan de hand van wet en regelgeving duidelijk gemaakt.

   Het is aan een rechter om te oordelen of de aannemer te goeder trouw handelde door tot aanleg over te gaan na afweging van de feiten en de omstandigheden. En niet aan de raad van Enkhuizen die bij haar besluit alleen afgaat op de feiten en omstandigheden zoals die door de gemeente zijn geschetst.

   Waarbij de gemeente beweert niet onder documenten te beschikken waarmee ze haar interpretatie van die feiten en omstandigheden kan onderbouwen. Samengevat, de raad is op de stoel van de rechter gaan zitten zonder enig overtuigend bewijs voor de juistheid van haar opvattingen.

   Dat de aannemer geen factuur heeft gestuurd blijkt nergens uit. Ook niet uit mijn WOB verzoek, daaruit blijkt alleen dat men hem niet heeft bijgesloten. Ik heb wel bewijs dat de aannemer er bij de gemeente heeft aangedrongen dat te mogen doen en men hem verzocht heeft daarmee te wachten tot de besprekingen met de stichting waren afgerond.

   Ik heb geen reden om aan te nemen dat hij dat niet gedaan heeft, nadat er met de stichting overeenstemming werd bereikt. Ik neem aan dat ik de bestuursrechter er van kan overtuigen de gemeente op te dragen die factuur alsnog te overleggen.

   Like

   1. Beste Pim,
    je moet uit gaan van de feiten die er zijn! Niet van dat wat “mogelijk anders is als voorgesteld”.
    De raad heeft nooit gezegd dat er geen betalingsverplichting is, alleen dat met de door de raad bekende feiten ze geen behoefte hebben om zo maar te betalen zonder meer informatie. Of je dat nu zegt op de manier zoals Lijst Quasten en HEA doen of op mijn manier maakt niet zo veel uit.

    De raad is juist niet op de stoel van de rechter gaan zitten maar heeft aan gegeven dat met de voor de raad beschikbare informatie geen besluit te nemen is, zowel positief (betalen) als negatief (niet betalen).

    Sterker nog, door de beslissingen van de raad en de huidige situatie sturen we aan op een uitspraak van het onafhankelijke orgaan wat we in Nederland kennen, de rechter.
    de vraag is of het ooit zo ver zal komen, dat ligt in de toekomst en is niet aan de raad.

    PS, dat er wel een factuur zou zijn blijkt ook nergens uit. Je soms suggestieve manier van schrijven heeft me wel vaker gestoord.

    Like

    1. De feiten zijn dat de verzwaring is aangelegd en dat de gemeente een betalingsverplichting op zich heeft genomen van € 100.000,- met de rechtvaardiging door middel van een offerte die achterhaald was op het moment dat ze aan de raad werd aangeboden.

     Een tweede feit is dat de gemeente beweert dat er van die afspraak geen gespreksnotities zijn gemaakt. Op basis van die feiten hebben de coalitiepartijen in 2015 een amendement ingediend dat het onmogelijk maakte de aannemer te betalen. Dat was wel degelijk een besluit.

     In 2016 stemde je opnieuw tegen een besluit om de aannemer te betalen. Dat de raad aanstuurde op een besluit van de rechter is evenmin waar. De stemmen staakten vanwege een bijzonder omstandigheid. Er is geen sprake van sturing door de raad. Wat mij betreft was de raad volkomen stuurloos. Wat dat betreft geven jullie jezelf veel te veel eer, maar ik ben niet anders gewend.

     Tot slot, jij hebt tot dusver aangenomen op gezag van het college) dat er geen factuur is. Ik neem aan op basis van documenten in het dossier (waar jij bij mijn weten niet over beschikt) dat ze er wel is. Wie suggereert er nu eigenlijk wat. Ik leg mijn mening voor aan de rechter, jij roep alleen maar dat ik dingen suggereer.

     Like

     1. niet boos worden.
      Ik stemde in tegen een besluit om de aannemer te betalen op grond van de bekend zijnde feiten.
      Ik heb nooit gezegd dat de aannemer nooit betaald zal worden.
      Dat ik wel aan stuurde op een besluit van een rechter was wel degelijk mijn achter liggende gedachte. Ik kan hier uiteraard niet namens anderen in de raad spreken.
      Dat er iemand naar de rechter zou stappen waar uiteindelijk de feiten op tafel moeten komen is namelijk de enig mogelijke uitslag van dit verhaal, tenzij de aannemer het er verder bij laat.

      Helaas trek je weer in je verhaal een conclusie zonder bewijs omkleed. Jij weet niet over welke documenten ik wel en niet beschik. Een beetje Telegraaf stijl van schrijven heb je wel. Suggestief en uiteraard netjes verwoord waarbij als iemand goed leest je aan geeft dat wat je beweert niet gestoeld is op bewijzen, maar de globale lezer, wat de meeste mensen zijn, neemt jouw “vermoedens” snel aan als waarheden helaas.

      Like

      1. Bram, ik word zeker niet boos maar voel me een beetje overweldigd door je plotselinge drang tot reageren op hetgeen ik heb geschreven. Je stemde tegen omdat je dingen voor feit hield en daaruit bovendien verkeerde conclusies trok.

       Om te beginnen het feit dat de gemeente geen (schriftelijke) opdracht heeft gegeven. Op basis waarin noem je dat een feit. Omdat het college dat zegt? Welk ander bewijs heb je, dat wat je als feit presenteert, ook werkelijk een feit is. Zat je bij de bijeenkomst tussen aannemer en gemeente. Heb je het verslag gezien wat er van die bijeenkomst is gemaakt? Heb je de aannemer gesproken? Het enige wat je doet is een bewering van het college tot feit verklaren en mij verwijten dat ik dat niet doe.

       Vervolgens trek je uit dat “feit” (wat niet meer is dan een bewering) een verkeerde conclusie (namelijk, dat de aannemer dus niet betaald hoeft te worden). Ook dat kun je niet met de stelligheid beweren waarmee jij (maar ook anderen) het beweerde. Als illustratie van die conclusie gaf je een voorbeeld gebaseerd op de aanschaf van kaas op de Enkhuizer weekmarkt.

       Met achterliggende gedachtes bedoel je waarschijnlijk gedachtes achteraf, waarmee je alsnog iets probeert te rechtvaardigen.

       Het is natuurlijk treurig dat iemand die zaken met de gemeente doet naar de rechter moet, omdat de raad te lamlendig is om onderzoek te doen naar de feiten.

       Tot slot, ik weet inderdaad niet over welke documenten je beschikt. Dat kan ik ook niet weten omdat je bij mijn weten nog nooit iets hebt geschreven over dit, of welk ander onderwerp dan ook.

       Dus kan ik alleen maar afgaan op hetgeen je tijdens raadsvergaderingen zegt. En op basis daarvan concludeer ik dat je niet over hetzelfde dossier beschikt als ik, anders zou je daar iets anders gezegd hebben.

       Tot slot het verwijt dat ik dat niets wat ik schrijf stoelt op bewijzen. Wat ik doe is proberen een aannemelijk verklaring te vinden voor zaken die mij door de raad en het college als “feit” gepresenteerd worden, maar die in werkelijkheid helemaal geen feit zijn.

       In veel gevallen zijn dat helemaal geen “feiten”, maar beweringen en interpretaties van gebeurtenissen door het college, waaruit de raad ook nog eens de verkeerde conclusies trekken.

       We zijn inmiddels twee raadsvoorstellen en twee behandelingen verder. En hoewel de pas aangenomen gedragscode jullie er toe verplicht heb ik nog nergens de beweegreden voor jullie besluiten gelezen. .

       .

       Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s