Dat is het spel, zo zijn de regels.

rechterDe Wet Openbaarheid van Bestuur stelt burgers in staat om informatie te vragen over de handelswijze van een bestuursorgaan.

Krachtens die wet heb ik op 24 juni 2016 het college van de gemeente Enkhuizen gevraagd inzage te krijgen in de correspondentie die gevoerd is tussen gemeente en aannemer/stichting  over de kosten van de elektraverzwaring in de Drommedaris en het daarover tussen partijen bereikte compromis.

Een bestuursorgaan wordt geacht de gevraagde informatie binnen 4 weken te verstrekken, maar die termijn kan met nog eens 4 weken worden verlengd.

Op 11 augustus 2016 kreeg ik bericht dat men op basis van mijn verzoek een dossier had samengesteld en dat dit ter inzage lag. Op 18 augustus 2016 heb ik, in het stadhuis van Enkhuizen het  dossier ingezien. Tijdens het bestuderen van het dossier werd ik bezocht door burgemeester Baas, die mij verzekerde dat het dossier alles bevatte wat beschikbaar was.

Uit het dossier blijkt, dat de gemeente op geen enkele wijze schriftelijk heeft gecommuniceerd met partijen over het compromis dat zij in haar raadsvoorstel van van 5 juli 2016 uiteen zet.

Uit dat raadsvoorstel blijkt verder dat de gemeente heeft ingestemd dat de kosten voor de aanleg van de elektraverzwaring zijn bepaald op € 30.000,-.

De stichting heeft zich bereid verklaard daarvan een derde (€ 10.000,-) voor haar rekening te nemen.

Het restant van de kosten voor verzwaring (€ 20.000,-) komt derhalve voor rekening van de gemeente.

In hetzelfde raadsvoorstel stelt het college de raad voor om haar een krediet van € 60.000,- te verlenen opdat zij de aannemer kan betalen.

In het dossier bevindt zich geen rekening of factuur van de aannemer die een betaling van € 60.000,- rechtvaardigt. Ze bevat, een jaar na dato, zelfs geen factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Aangezien een groot deel van het gevraagde krediet (€ 40.000,-) niet noodzakelijk is om de kosten van de elektra verzwaring te dekken, moet worden aangenomen dat dit bedrag nodig is om andere verplichtingen (die de gemeente jegens de aannemer is aangegaan) te dekken.

In het dossier bevinden zich geen aanwijzingen wat die verplichtingen zijn, zodat mag worden aangenomen dat ze mondeling zijn aangegaan.

Verder mag worden aangenomen dat die mondeling aangegane verplichtingen niets van doen hebben met de elektraverzwaring van de Drommedaris en dat ze om die reden buiten het dossier zijn gehouden. Ze zijn echter wel onderdeel van het met de aannemer gesloten compromis en ontbreken (om die reden) ten onrechte in het dossier.

Hoewel de verplichting (tot betaling van € 40.000,- boven de kosten van elektraverzwaring) mondeling is aangegaan, is het ondenkbaar dat de gemeente aanspraken van de aannemer heeft erkend, zonder dat zij daarvoor van hem een deugdelijke (en dus schriftelijke) onderbouwing heeft verlangd.

Die onderbouwing, op grond waarvan de gemeente meent dat ze de aannemer € 40.000,- meer dient te betalen (dan er op grond van kosten voor de elektraverzwaring valt te becijferen), is niet in het dossier aanwezig.

Mijn conclusie is dan ook, dat de gemeente (ondanks de nadrukkelijke verklaring van de burgemeester) niet heeft voldaan aan haar informatieplicht overeenkomstig de Wet Openbaarheid van Bestuur. De volgende stap is dat ik de gemeente op de hoogte stel van mijn bezwaar, waarna de gemeente 14 dagen de tijd heeft om dat bezwaar weg te nemen.

Mocht dat bezwaar niet binnen 14 dagen zijn weggenomen, dan kan ik het voorleggen aan de bestuursrechter en hem vragen de gemeente op te dragen de WOB naar behoren uit te voeren. Eventueel met het opleggen van een dwangsom als men blijft volharden in het (naar mijn mening) niet uitvoeren van de wet.

Afhankelijk van de reactie door de gemeente bestaat dan ook de mogelijkheid de rechter te vragen getuigen op te roepen. Zoals bijvoorbeeld de aannemer, de projectleider, de architect, de ambtenaren en de wethouder.

Tot zover de gang van zaken en wat er volgens mij nog gebeuren moet.

In mijn vorige bericht (Joost Mag het Weten) beschrijf ik in grote lijnen wat er volgens mij is gebeurd. Dat is me (in begrijpelijk Nederlands) op één A4-tje gelukt. Het college gebruikt acht A4-tjes voor haar raadsvoorstel en laat iedereen, inclusief alle leden van de raad, in een totale staat van verwarring achter.

Het enige wat ik wil is dat iemand, die daarvoor is opgeleid en aangesteld, de feiten en omstandigheden in ogenschouw neemt (desnoods getuigen hoort) en vaststelt of de gemeente in gebreke is gebleven voor wat betreft het uitvoeren van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Aangezien de aan mij verstrekte informatie vrijwel identiek is aan de informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt, kan de raad gevolgen verbinden aan die uitspraak.

Wat die gevolgen zullen zijn is niet aan de rechter of mij om te bepalen, maar aan de raad.

Wie meent, dat raadsleden verkeerde gevolgen hebben verbonden aan de uitspraak van de rechter krijgt over twee jaar de gelegenheid die raadsleden te vervangen.

Dat is het spel, zo zijn de regels en zo moet het gespeeld worden. Ik denk dat we onszelf gelukkig mogen prijzen in een land te leven dat zulke spelregels kent.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

8 gedachten over “Dat is het spel, zo zijn de regels.”

 1. Het is een grote beerput. Het college hangt van leugens aan elkaar. Hoe durven ze te stellen dat er geen correspondentie is. Ze denken zeker dat de burgers en Pim dom zijn.

  Like

  1. Ik ben inderdaad een beetje teleurgesteld dat het college me voor een imbeciel verslijt. Dat ze de raad zo inschatten is tot daar aan toe en waarschijnlijk niet helemaal onterecht. Maar een gewone burger verdient toch meer respect van haar bestuurders. 🙂

   Like

 2. Is het extra gevraagde krediet soms een voorziening van misgelopen gelden(subsidies)? Dit om straks niet nog een keer door de knieen te moeten bij de raad? De belofte van Boland was dat de geldgevers in de rij stonden……….😎

  Like

  1. Het krediet is aangevraagd om de aannemer te betalen. Dat de aannemer recht heeft op betaling lijkt me een feit. Anders zou het college daar geen krediet voor hebben aangevraagd.

   De vraag is alleen, op basis waarvan is dat recht tot stand gekomen. De kosten van verzwaring is door de gemeente begroot op € 30.000,-. waarvan de stichting € 10.000,- bijdraagt.

   Dus een krediet van € 60.000,- waarvan € 20.000,- wordt uitgegeven aan de kosten van verzwaring.

   Mijn vraag is slechts, op grond waarvan is de resterende € 40.000,- aan de aannemer verschuldigd? Dat daar mondelinge afspraken over zijn gemaakt is duidelijk, maar zelf dan zal de aannemer eerst schriftelijke aanspraken hebben gespecificeerd waarmee de gemeente uiteindelijk heeft ingestemd.

   Die schriftelijke aanspraken van de aannemer bevonden zich niet in het dossier. Ik neem aan dat ze gegrond zijn, anders had de gemeente ze niet goedgekeurd, maar ik heb recht te weten wat ze inhielden.

   Like

 3. Ik ben benieuwd naar wat jij eventueel weet los te peuteren aan papier. Dat is dan namelijk niet aan de raad gegeven, ondanks dat daarom werd verzocht.

  Like

   1. Hans, jij vroeg om een brief en het kan zijn dat men zich wil verschuilen achter het feit dat er geen brief was, maar ik kreeg vandaag te horen dat de strekking van hetgeen je naar vroeg wel degelijk schriftelijk is vastgelegd.

    IK vroeg om correspondentie en dat omvat natuurlijk ook datgene wat er tussen aannemer en projectleider (die optrad namens de gemeente) is gecommuniceerd. En in dat traject zijn er natuurlijk tal van zaken schriftelijk vastgelegd die zich niet in het dossier bevinden. Wat precies is vastgelegd is voor mij niet zo belangrijk. Ik hoef bij de rechter alleen maar aannemelijk te maken dat er informatie aanwezig moet zijn die mij niet ter inzage is gegeven.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s