Na ons de zondvloed.

Louis15Het is inmiddels algemeen geaccepteerd, dat de decennia lang geldende tegenstellingen tussen links en rechts niet meer bestaan. De enige tegenstelling die nog wel bestaat is die tussen coalitie en oppositie.

In Enkhuizen wordt de oppositie feitelijk gevormd door de 4 lokale partijen. Nieuw Enkhuizen, Lijst Quasten, HEA en Van der Pijll. De overige (landelijke) partijen pretenderen deel uit te maken van het bestuur van de stad. Ook als dat feitelijk niet het geval is.

Taak van de oppositie is het bestuur controleren. Bijvoorbeeld op machtsmisbruik of geldverspilling.

Dat dit in Enkhuizen niet of nauwelijks gebeurt is het gevolg van het feit dat de drie landelijke partijen (D66, VVD en PvdA), die formeel geen deel uitmaken van het bestuur, van mening zijn dat ze daar eigenlijk wel in thuishoren. Om die reden ervaren ze kritiek op het bestuur als kritiek op zichzelf.

Wat de situatie in Enkhuizen enigszins gecompliceerd maakt, is dat de lokalen (NE en van der Pijll) formeel een vertegenwoordiger in het bestuur hebben. Namelijk wethouder Rob de Jong.  Mijn indruk is echter, dat er achter de schermen druk gewerkt wordt om hem vervangen door iemand uit de bestuurderspartijen.

Een kleine vergissing in het REZ dossier zal hem de kop gaan kosten verwacht ik. Zijn vervanger zal uit VVD huize komen. Het voetjevrijen onder tafel is al geruime tijd in volle gang.

Tijdens de algemene beschouwingen rond de kadernota profileerde de VVD zichzelf al als sociaal-liberaal. Door zichzelf dat etiket op te plakken kan ze meedingen naar een positie in het bestuur die (naar mijn verwachting) binnenkort zal vrijkomen.

Zoals het Drom dossier laat zien komt er uit de kringen van de bestuurderspartijen (D66, VVD en PvdA) geen wezenlijke kritiek op het optreden van de betreffende wethouder.

Er worden woorden uitgesproken die, als het meezit, een coherente zin vormen, maar men gaat zorgvuldig voorbij aan het feit dat wat er door de wethouder wordt beweerd eenvoudig weg niet waar kán zijn.

D66 en PvdA leveren een oppervlakkige bijdrage aan het debat, gebaseerd op veronderstellingen. Men steunt vervolgens het amendement van der Pijll/Koning dat  neerkomt op het door Van der Pijll gehanteerde mantra: Geen opdracht = geen betaling.

Een uiterst lichtzinnige interpretatie van de bewering van de wethouder dat hij geen opdracht heeft gegeven. Er is bewijs dat de noodzaak van de werkzaamheden niet wordt betwist, er is bewijs dat er normaal toezicht is gehouden. Op dat punt aangekomen is de vraag of de aannemer te goeder trouw handelde door werk te verrichten waar iedereen mee instemde, maar waarvoor een schriftelijk opdracht ontbrak.

Zonder zich daar van te vergewissen besluit de Van der Pijll/D66 combinatie (gesteund door de PvdA) dat van goede trouw van de aannemer geen sprake kan zijn en stelt men voor hem niet te betalen.

Gebaseerd op de suggestie van de wethouder dat dit tot de mogelijkheid zou behoren.

Documenten waaruit de goede trouw van de aannemer zou kunnen blijken zegt de wethouder niet te hebben. Een verzoek daartoe door Langbroek/Quasten wordt weg gewimpeld. Men vaart volkomen blind op de door de wethouder (mede-bestuurder) gegeven lezing van de feiten en omstandigheden. Typisch bestuurders onder elkaar.

De VVD pakte het wat dat betreft verstandiger aan, men gaat mee met het collegevoorstel. Van Reijswoud gaat ook in ander opzicht subtiel te werk. Hij wacht rustig tot iedereen zijn zegje heeft gedaan en spreekt dan wat sussende woorden.

Zelf is van Reijswoud in het dagelijks leven een hoge ambtenaar (loco-secretaris) bij de gemeente Lelystad. Uit hoofde van die functie moet hij weten dat de bewering van de wethouder (dat zijn ambtenaren niets schriftelijk hebben vastgelegd) uit de duim gezogen moet zijn.

Maar niets daarover. Als in de nabije toekomst een wethouders positie lonkt, dan ga je het je toekomstige collega’s natuurlijk niet al te moeilijk maken.

Dus dat is de situatie. Enerzijds de bestuurderspartijen. In hun doen en laten regenten en vertegenwoordigers van de gevestigde orde.

Anderzijds de oppositie, vertegenwoordigers van de bevolking die zich (althans voor een deel) probeert te ontdoen van haar regenten. Door in steeds grotere getale te kiezen voor personen of partijen waarvan men (terecht of onterecht) denkt dat ze niet tot de gevestigde orde behoren.

We zien het overal om ons heen gebeuren en tot dusver is de uitkomst altijd hetzelfde geweest. Met uitzondering van Brexit.

Het regentendom wint. Zo ook in het kleine onbetekenende Enkhuizen. Wat in potentie een geweldig systeem is, democratie, blijkt een werkelijkheid niet meer dan een speeltje te zijn voor onze regenten. Slechts een spel. Steeds minder mensen zijn bereid  om er aan deel te nemen.

Ooit gaat dat weer eens op een verschrikkelijke manier mis, maar hoe luidde het gezegde ook al weer? “Na ons de zondvloed” of “Wie dan leeft, die dan zorgt”.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s