Tenenkrommende conclusies

horenzienzwijgen-2
Niet horen, niet zien, maar zwijgen.

Het is natuurlijk typerend voor de raad van Enkhuizen dat van de 16 deelnemers aan het debat over de Drommedaris afgelopen dinsdagavond er 14 waren die geen enkele aandacht schonken aan de weigering van de wethouder om de gevraagde documenten te overleggen.

Op basis van het vertrouwde motto

‘Niet horen, niet zien, maar zwijgen’.

Sterker nog, Langbroek en Quasten werden aangevallen vanwege het feit dat ze er om gevraagd hadden. Met name door Keesman van de SP. Geen van de overige 13 die het daarbij voor hen opnam.

Het gaat hier om een basaal recht van raadsleden. Het recht op inzage in de onderliggende documenten.

Ik heb daar eerder over geschreven dat “raadsleden die dit recht niet met hand en tand verdedigen het niet waard zijn volksvertegenwoordiger genoemd te worden.”

margreetkeesmanweb
Aanvallen

Keesman wilde van Langbroek en Quasten weten of zij vonden dat de wethouder een leugenaar was. Daarvoor is nu nog geen bewijs.

Maar het ontbreken van een bewijs voor het één, is niet tegelijkertijd het bewijs van het ander. Namelijk dat hij géén leugenaar is. Dat bewijs ligt vervat in de documenten die hij weigert ter inzage te geven.

Olierook beweert dat ze er niet zijn. Die bewering zou normaal gesproken tot grote ontsteltenis hebben geleid.

Een organisatie die bij het pietluttige af alles vastlegt en bevestigt, die de burgers (in veel gevallen) de hemd van het lijf vraagt, blijkt plotseling niet te beschikken over documenten die in het normale handelsverkeer tot de gewoonste zaak van de wereld behoren. Zoals een factuur.

Maar die ontsteltenis blijft uit. Men haalt de schouders op en begint in weerwil van de ontbrekende documenten stellingen in te nemen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Pijl
Kaas aankoop

Ik denk daarbij aan de opvattingen van de Van der Pijll/D66 combinatie. Op basis van het ontbreken van een schriftelijke opdracht, beargumenteren zij dat in dat geval de aannemer betaling geweigerd moet worden.

Van der Pijll leest mijn blog niet, dus is zich waarschijnlijk niet bewust van het bestaan van zoiets als Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

Om dezelfde reden weet hij waarschijnlijk ook niet dat dit besluit de volgende bepaling bevat: Het gemis van een schriftelijke opdracht of van een aantekening in het dagboek of weekrapport laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet.

Voor het geval hij niet begrijpt wat hier staat leg ik het hem maar even uit.

Zelfs het ontbreken van een schriftelijke opdracht vormt (op zichzelf) geen reden om een aannemer betaling te weigeren. Dat is precies het tegenovergestelde van wat hij tijdens de raadsvergadering beweerde.

koning-1
Extra gewicht

Een betoog, dat kracht werd bijgezet met pakkende voorbeelden over kaasaankopen op de Enkhuizer weekmarkt.

Uiteraard bijgestaan door niet zo maar een raadslid, maar één die het zelfs tot commissievoorzitter heeft weten te brengen en die uit hoofde van die functie natuurlijk extra gewicht in de schaal legt.

Kortom, Van der Pijll en zijn bondgenoot zullen ongetwijfeld van het tegendeel overtuigd zijn, maar volgens mij kletst hij gewoon uit zijn nek.

Of een aannemer wel of niet recht heeft op betaling wordt uitgemaakt door een rechter. Die zal feiten en omstandigheden tegen elkaar afwegen waarbij hij uiteraard inzage wil hebben in de documenten waar Van der Pijll (en de overige 13) tot dusver geen enkele belangstelling voor hebben getoond.

Gaat het tot een rechtszaak komen? Ik vermoed van niet, omdat ik het vermoeden heb dat de aannemer allang is betaald. Vandaag laat de Enkhuizer Krant de directeur van Hillen & Roosen aan het woord.

Het bedrijf dat er (volgens de wethouder) reeds genoegen mee nam dat 40% van haar rekening niet betaald zou worden, maar nu net te horen heeft gekregen dat de Enkhuizer raad beslist heeft dat de resterende 60% ook niet betaald zal worden.

Breekt de pleuris uit? Komt er stoom uit zijn oren? Geenszins.

Hij spreekt van een teleurstelling en vindt het zuur dat zijn bedrijf nu het kind van de rekening wordt. Hij “neigt” er naar zich tegen dit besluit te verzetten, maar laat zich daarover eerst adviseren door een jurist.

Ik weet het, die uitspraken vormen geen bewijs dat hij reeds betaald is, maar ze versterken wel mijn vermoeden.

De krant tekent verder op, dat zijn motivatie om tot aanleg over te gaan niet bestond uit angst voor reputatieschade, zoals de wethouder beweerde, maar omdat hij een exploitabel gebouw wilde opleveren en de rust tussen gemeente en stichting wilde waarborgen.

Hij bevestigde ook dat overleg heeft plaatsgevonden in het vertrouwen dat een en ander (de betaling) alsnog geregeld zou worden. Dat dit vertrouwen alleen maar gebaseerd zal zijn op een mondelinge toezegging lijkt me onwaarschijnlijk.

Maar goed, een mondelinge toezegging is net zo bindend als een schriftelijke. Het verschil is dat het één makkelijker is te bewijzen dan het ander.

Samengevat. De overgrote meerderheid van de raad zal het worst zijn of zij juist en volledig is geïnformeerd. Ze neemt net zo makkelijk besluiten op basis van een samenraapsel van halve waarheden. Ze beschuldigt mij terloops van het uitspreken van vermoedens, naar beseft zelf niet het verschil tussen een aanname en een feit.

De overgrote meerderheid bestaat uit slagers die hun eigen vlees keuren.

Hun “gelijk” in dit geval is niet gebaseerd op rationele overwegingen, maar op hun oppervlakkige waarnemingen en de tenenkrommende conclusies die ze daar uit denken te kunnen trekken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

16 gedachten over “Tenenkrommende conclusies”

  1. Wel als je gelooft dat de rekening € 100.000,- was en de aannemer zijn neiging in verzet te komen weet te onderdrukken, dan zou je ook dat kunnen geloven.
   Alleen ik vermoed dat de rekening nooit meer was dan € 60.000,- en dat die allang betaald is. Daarvoor heb ik geen bewijs, maar ik ben best bereid om elk raadslid die daar om vraagt uit te leggen hoe je dat bewijs binnen een dag kunt leveren.

   Like

   1. Pim ,ik geloof niks in deze maar als in overleg tussen gemeente , stichting enerzijds en aannemer anderzijds gesproken wordt om 100.000 euro te verdelen in 10.000 stichting 50.000 gemeente en 40.000 aannemer dan hebben alle partijen wel de overtuiging dat het basisbedrag van de aanpassing 100.000 euro is. En als de raad het voorstel van de wethouder verwerpt dan staat dus vast dat zolang er geen duidelijkheid komt er een schenking ligt van de aannemer richting de gemeente waarbij de gemeenteraad een besluit moet nemen om deze te mogen aanvaarden. En dan komt volgens mij ook de provincie in beeld want mag de gemeenteraad deze schenking wel aannemen.
    Zo niet dan zal de aannemer de schenking moeten terugnemen.

    Like

    1. Jaap, je maakt het wel heel ingewikkeld. De aannemer heeft een vordering (wegens verrichte werkzaamheden) op de gemeente. Het college heeft die vordering erkent en voorgesteld haar te betalen. Dat kan alleen als de raad daarvoor een krediet ter beschikking stelt.

     De raad heeft, net als voorheen, geweigerd dat krediet ter beschikking te stellen. Met als theoretisch gevolg dat de aannemer haar vordering langs andere weg (via rechter) zal moeten opeisen. Aangezien de aannemer in deze kwestie te goeder trouw handelde zal dat haar dat weinig moeite kosten.

     Juist vanwege dat laatste vermoed ik dat de vordering in feite niet meer bestaat en de gemeente haar al heeft betaald. Dit veroorzaakt echter wel een “gat” in de gemeentelijke administratie zolang daar geen (door de raad afgegeven) krediet tegenover staat.

     Formeel is het niet toegestaan betalingen te verrichten die niet gedekt worden door een door de raad verstrekt krediet, maar gewoonlijk tilt de raad daar niet zo zwaar aan. Dus na het reces, als de raad weer bij zinnen is, zal dit administratieve gat wel gedicht worden.

     Probleem is dat de wethouder in 2015 (bij de rechtvaardiging van zijn kredietverzoek) zijn fantasie de vrije loop heeft gelaten, waarna de raad in een reactie daarop hetzelfde heeft gedaan. Het laatste kredietverzoek van de wethouder was zo mogelijk nog fantasierijker en bevatte een drietal mogelijkheden, waarvan er slechts één uitvoerbaar was. Daardoor in verwarring gebracht besloot de raad om van geen van de drie mogelijkheden gebruik te maken.

     Samengevat, ik begrijp niet waar je het begrip schenking vandaan haalt en wat de provincie daar mee te maken heeft. Ik vrees dat het ook hier een kwestie is van je fantasie de vrije loop te laten.

     Like

     1. Pim, als de wethouder ervan overtuigd is dat er niets betaald is en niets betaald wordt heeft de gemeente een investering van 100.000 cadeau gekregen want dat is wel duidelijk . Dat is bedrag welke duidelijk op papier staat En zolang de raad niet weet hoe zit en niet betaald en de aannemer niet naar de rechter stapt om zijn rekening voldaan te krijgen is er m.i. duidelijk sprake van een schenking en dan zal de wethouder een raadsvoorstel moeten maken om de schenking te kunnen aanvaarden. Dan moet hij dus bevestigen wat hij beweert met woorden en wordt in ieder geval duidelijk wie de juiste woorden heeft gesproken de coalitie of de oppositie. En dat heeft niets te maken met mijn fantasie maar met mijn inzicht na alles gehoord te hebben op dinsdagavond. Jij bent overtuigd van jouw wetenschap waarvan ook nog bewezen moet worden of die juist is. Een ding weet jij nu zeker na dinsdagavond jouw Wob verzoek levert niets op want daar was de wethouder heel duidelijk over. ER ZIJN GEEN SCHRIFTELIJKE BEWIJZEN Daarnaast vind ik het jammer dat je eindigt met mijn fantasie in deze .
      Het is namelijk een feit dat de kabel is aangebracht ,100.000 euro de kosten daarvoor zijn, de raad niet betaald en het een gemeentelijk gebouw is.

      Like

      1. Jaap, een heel betoog dat begint met het woordje als. Vervolgens schreeuw je “er zijn geen schriftelijke bewijzen”. Daar kan inderdaad sprake van zijn als hij ze heeft weggegooid, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn of nooit zijn geweest. En daar is, met behulp van een rechter wel degelijk achter te komen.

       Namelijk, als de aannemer haar vordering betaald wil krijgen dan zal ze toch met schriftelijke bewijzen moeten komen dat ze te goeder trouw heeft gehandeld. En terwijl jij fantaseert over een mogelijke schenking van de aannemer, houd ik het er nog even op, dat die het schriftelijke bewijs (dat ze te goeder trouw heeft gehandeld) keurig heeft bewaard.

       Like

       1. Pim, ik heb er geen behoefte om van jouw als een schreeuwer te worden betiteld . Ik wilde met de hoofdletters aangeven dat de wethouder er van overtuigd is dat er geen bewijzen zijn. En wanneer die er wel gaan komen dan heeft de oppositie gelijk. En zolang de aannemer geen rechtzaak gaat beginnen is er sprake van een schenking aan de gemeente waarbij de raad uiteindelijk de schenking moet aanvaarden en dan zal ook duidelijk of die schenking 40.000 of 100.000 euro is want dat staat wel vast dat de verzwaring van de kabel 100.000 euro heeft gekost.
        Maar ik zal niet langer reageren op je goede stukken want een schreeuwer ben ik niet wel en persoon die een ander kijk erop heeft dan jij. En ik zal jou nooit een schreeuwer noemen.

        Like

        1. Jaap, misschien ben je niet bekend met bepaalde internetforum conventies, maar met het gebruik van hoofdletters in een conversatie wordt beschouwd als schreeuwen. Als je het niet zo bedoeld hebt, dan is er sprake van een misverstand.

         Hoe je er bij komt, dat er vast staat dat de aanleg € 100.000,- heeft gekost begrijp ik niet.

         Er is een offerte gemaakt voor dat bedrag na inhuizing, dat wil zeggen nadat de Drom volledig was ingericht. De aanleg vond echter plaats voordat was opgeleverd en zal om die reden aanmerkelijk goedkoper zijn geweest. Aan de hand van de offerte schat ik dat het verschil ongeveer € 40.000,- is. Met andere woorden er is helemaal geen schenking. € 60.000,- is gewoon het bedrag dat door de aannemer in rekening is gebracht vanwege aanleg vóór oplevering.

         Like

         1. Pim, de stichting moet 10.000,00 euro bijdragen , de gemeente 50.000,00 en de aannemer neemt 40.000,00 euro voor zijn rekening. ( volgens de gemeente)Dat is 100.000 euro.
          Indien jij uit je WOB verzoek andere gegevens krijgt wordt meer duidelijk. Daarvan heeft de wethouder gezegd dat er een schriftelijke bewijzen zijn. Nu heb ik in mijn onderzoek naar de begraafplaats ook mee gemaakt dat een rapport (van Ernst en Young) er eerst niet was maar later wel. De mogelijkheid blijft dat alsnog schriftelijke bewijzen boven tafel komen. Bijvoorbeeld alle betalingen aan Hillen en Roosen zijn ongetwijfeld via de bank gegaan. Het zal enige tijd kosten om dat uit te zoeken maar uit alle rekeningen moet op te maken zijn of een bedrag van 60.000,00 of 100.000 euro is betaald voor het aanbrengen van een verzwaarde kabel.
          De wethouder heeft duidelijk opgemerkt in de vergadering op een vraag “Wat gebeurt er als wij niet akkoord gaan? Zijn antwoord was heel duidelijk dan krijgt de aannemer geen geld. M.a.w laat duidelijk zijn hiermee bevestigt de wethouder nogmaals “niet betaald”.
          Maar zolang er nu niets gebeurt ,dus de aannemer niet naar de rechter stapt en de gemeenteraad niet betaalt en de stichting niets hoeft bij te dragen terwijl voor alle partijen vaststaat dat er een kabel is aangelegd, dan kun je heel diep nadenkend tot de volgende conclusie komen dat Hillen en Roosen geheel vrijwillig een kabel schenkt aan de gemeente en of het bedrag dan 60.000,00 of 100.000,00 is geweest maakt niet uit. En ik vraag mij af of zo’n schenking welke leidt heftige discussies binnen de gemeenteraad wel aangenomen kan worden dus wacht ik af of ik als burger hier nog enige duidelijkheid over krijg. Jij verwacht dat jouw visie de juiste is maar dan vraag ik mij af waarom Hillen en Roosen voor een bedrag van 40.000 euro in de krant wil komen terwijl dat dus in jouw visie helemaal niet aan de orde is. En dat ben ik roerend met je eens, een directeur die moet nadenken of hij een rechtszaak over een niet betaalde rekening gaat beginnen geeft aanleiding tot hetgeen jij beweert juist is. Maar duidelijkheid is er nu nog niet

          Like

          1. Jaap, we naderen elkaar denk ik. Alles wat de wethouder zegt is een bewering waar geen schriftelijk bewijs voor bestaat. Zijn bewering dat de aanleg € 100.000,- heeft gekost kan/wil hij niet onderbouwen met een factuur voor dat bedrag. Hij heeft alleen een offerte vrijgegeven die betrekking heeft op een situatie (in huizig) die zich niet heeft voorgedaan.

           Tegenover zijn bewering heb ik mijn bewering gesteld die is opgebouwd met behulp van logische aannames. Voor beide beweringen is er tot dusver geen bewijs. Dat komt er pas als de schriftelijke documenten boven tafel zijn gekomen die de wethouder tot op dit moment weigert te verstrekken. Naar mijn overtuiging omdat die zijn interpretatie van de feiten en omstandigheden tegenspreken.

           De raad heeft in overgrote meerderheid besloten de bewering van de wethouder te volgen, om vervolgens op basis daarvan tot een besluit te komen. Alleen Langbroek en Quasten hebben dat geweigerd.

           Ondanks het feit dat een overgrote meerderheid van de raad meende de bewering van de wethouder te moeten volgen is ze er toch niet in geslaagd een besluit te nemen. Dat is het gevolg van een reeks ongefundeerde aannames van een deel van de raad.

           Waar het voor de wethouder betrekkelijk eenvoudig is de raad er van te overtuigen dat zijn bewering juist is, schat ik dat het voor hem vele malen moeilijker zal zijn een rechter te overtuigen. Voornamelijk omdat hij zijn beweringen onderbouwt met volstrekt onlogische aannames.

           Door tamelijk categorisch te stellen dat er geen andere schriftelijke informatie bestaat dan hij heeft verstrekt, heeft hij zichzelf m.i. in een lastig parket gebracht. Als hij op dat punt heeft gelogen, waarom zou hij dat dan niet ook op andere punten hebben gedaan.

           Kortom ik wacht eerst even het resultaat van mijn verzoek af, voordat ik me in andere mogelijkheden ga verdiepen.

           Like

  1. Rob, ik denk dat we ook veilig kunnen concluderen dat de van der Pijll/D66 combinatie geen familie of kennissen hebben die werkzaam zijn in de bouw. 😉

   Like

 1. Als het voor de rechter komt, moet alles boven tafel komen. Dus dan zien wie wie er gelogen heeft. Vanmorgen stond er in de krant dat de aannemer opdracht had gekregen.

  Like

  1. Volgens mij staat dat er niet. Wel dat er overleg is geweest en dat daarin het vertrouwen is gewekt dat er zou worden betaald. Dat vertrouwen heeft de wethouder ook niet beschaamd. Hij vroeg in 2015 een krediet aan om de aannemer te kunnen betalen.

   Zijn presentatie van de feiten was echter zo ongelukkig dat zijn eigen partij (die dacht een electoraal succesje te kunnen behalen) met de feiten aan de haal ging en hem uiteindelijk in een positie bracht waarbij hij de ene halve waarheid met de andere moest toedekken.

   Keesman vroeg tijdens de raadsvergadering theatraal. Denkt U dat de wethouder liegt? Mijn antwoord zou zijn geweest, ik vrees van wel en dat is het gevolg van de positie waarin U hem hebt gebracht.

   Like

   1. Omdat Keesman het woord “liegen” in de discussie introduceerde, werd daarna het woord “vertrouwen” door anderen in de raad geworpen. Dat is een voorstadium van een motie, waardoor Keesman dus haar wethouder schade en een wankelere positie heeft toegebracht. Ik probeerde dat te zeggen, maar ze redeneerde slechts uit de visie van een SP-debattrucje in plaats van waar het om ging: info boven water brengen.
    Dat trucje stond destijds in een online SP-jongerencursus debatteren die ik eens gedownload heb om te weten hoe die partij zou reageren in raadsdiscussies.

    Ik begreep in eerste instantie niet wat ze met haar vragen bedoelde, In de eerste termijn had ik uitgelegd dat er een offerte lag voor verzwaring waar bovenaan staat dat de gemeente Enkhuizen opdrachtgever is. Daarnaast legde ik uit dat in de door de wethouder verstrekte stukken op RIS, in bijlage A, de aannemer duidelijk maakt dat hij elke afwijking in tijd én in geld in overleg met de gemeente Enkhuizen tot stand heeft gebracht.
    Vervolgens vertelde de wethouder in de commissie dat dit niet zo was en dat overleggen die er wel geweest waren niet zwart op wit bestonden. Terwijl het tegenovergestelde van die bewering dus WEL zwart op wit staat op door hém verstrekte stukken…

    In de raad begon Keesman te vragen of Stella en ik bewijs konden geven dat het allemaal niet klopte, terwijl ik dat allemaal net in de eerste termijn verteld had. Daarom begreep ik haar vraag niet, ik snapte niet wat ze wilde weten.
    Toen ik doorkreeg dat ze slechts een SP-debattrucje voerde mocht ik al niets meer zeggen, slechts nog interrumperen. Maar Keesman zei niets meer, dus kon ik haar niet vragen waarom ze dit trucje deed in plaats van praten over waar het over moest gaan: info verkrijgen om op normale wijze een raadsbesluit over veel geld te kunnen nemen. Nu zou alles gebaseerd zijn op lucht en woorden zonder op papier staande achtergrond.

    Like

    1. Hans, het was een avond van surrealistische schoonheid, waarbij het enige betekenisvolle bewijs dat er geleverd werd, is dat 14 van de 16 deelnemende raadsleden consequent weigerden om gebruik te maken van hun gezonde verstand.

     Hun “politieke” verstand, dat ze in plaats daarvan gebruikten, leverde uiteindelijk niet meer op dan een natte wind. Op zichzelf een bewijs dat het systeem dat ze zo krampachtig in stand willen houden volledig gecorrumpeerd is.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: