Bestuurlijk gehuichel.

kunst-1
Motie verworpen

Drie maanden geleden diende Karin Kunst (PvdA) een motie in waarin bepleit werd dat alle vergaderingen van de gemeenteraad openbaar geagendeerd dienden te worden.

De bestaande situatie was, dat alleen de maandelijkse reguliere raadsvergaderingen op een voor het publiek toegankelijke agenda stonden.

Andere bijeenkomsten van de raad (zoals bijvoorbeeld informatie bijeenkomsten) werden aangekondigd op een agenda die alleen toegankelijk was voor leden van de raad.

Wat kan in hemelsnaam het bezwaar zijn dat de raad haar vergaderschema openbaar maakt?

Ik zou het niet weten. Die mening wordt gedeeld door 5 leden van de raad. Te weten PvdA, LQ, HEA, en één lid van D66. De overige leden van de raad stemden tegen de motie die U hier kunt lezen.

Waarom besloten maar liefst 12 raadsleden tegen een motie te stemmen terwijl een groot deel van hen verklaarde het met de inhoud eens te zijn?

Allereerst van der Pijll, uitvinder van de nieuwste politiek beweging “betrokken burgers”.  Zijn bezwaar was, dat als externen de raad zouden uitnodigen voor een vergadering, de keuze voor openbaarmaking bij de externen behoorde te liggen en niet bij de raad.

Zijn voormalig fractiegenoot de Jong, die leiding geeft aan een partij die weinig opheeft met democratische processen, (althans volgens van der Pijll) was het met hem eens.

Waar moeten we aan denken als het gaat om externen?  In zijn algemeenheid gaat het om lobbygroepen die de raad haar opvattingen willen voorleggen in de hoop dat ze daardoor de besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Van der Pijll en zijn betrokken burgers vinden dus, dat we niet mogen weten dat de raad vergadert met zogenaamde “special interest” groepen, tenzij die groepen daar zelf  hun toestemming voor hebben geven.

Jezelf nog meer onderwerpen aan belangengroepen is eigenlijk niet mogelijk, maar van der Pijl is gelijktijdig wel voorstander van transparant bestuur. Geen idee verder wat hij daar dan onder verstaat.

Van Reijswoud (VVD) was het inhoudelijk met de motie eens, maar had moeite met de procedurele gang van zaken. Wat bedoelde van Reijswoud eigenlijk met de te volgen procedure? Eigenlijk hetzelfde als wat de burgemeester bepleitte, namelijk dat er binnen het presidium eerst overeenstemming moest worden bereikt over de juiste bewoordingen.

Van Reijswoud maakte er een punt van te betogen dat presidiumvergaderingen openbaar zijn. Dat klopt, voor zover het niet over personen gaat. Alleen is de agendering van de presidiumvergadering flexibel. Gewoonlijk de dag na de raadsvergadering, maar soms (als er tijd over is) direct na de raadsvergadering. De vergaderingen mogen openbaar zijn, de notulen van die vergaderingen zijn dat niet.

En als er meer dan twee burgers zouden opdagen om zo’n vergadering bij te wonen, dan ontstaat al snel een ruimte gebrek. Men vergadert namelijk niet in de raadszaal, maar in een andere ruimte.

Keesman (SP) noemt in haar verslag van de vergadering een ander fantasie argument om de motie niet te steunen. Het college zou niet in staat zijn de motie uit te voeren. Het is een fantasie argument omdat het college wel degelijk in staat moet worden geacht een agenda van alle vergaderingen van de raad te verzorgen.

Vanwaar dan die koudwatervrees van de meerderheid van de raad voor het vrijgeven van de data van alle raadsbijeenkomsten? Het antwoord is simpel.

Zodra de vergaderdata bekend zijn, loopt men het risico dat belangstellenden (of de pers) die vergaderingen zouden willen bijwonen.

Het college en klaarblijkelijk een grote meerderheid in de raad wil dat risico liever niet lopen.

Tot de dag van vandaag kunnen raadsleden, wanneer ze worden aangesproken op de reden voor hun besluit,  zich verschuilen achter de bewering dat ze over meer (vertrouwelijke) informatie beschikken dan de gewone burgers. En dat dit de reden is voor hun afwijkende stemgedrag.

Field

Het gaat dus helemaal niet om het openbaar maken van vergaderdata (waar de motie om vroeg), maar om de vraag wanneer een vergadering vertrouwelijk is en wie dat bepaalt.

Het college of de raad. De huidige situatie is, dat het college dat bepaalt.

De meerderheid van de raad is daar kennelijk tevreden mee, alleen moet er nog even gezocht worden naar een manier waarop je die situatie kunt bestendigen zonder dat het de buitenwereld opvalt.

Vandaar dat men in het openbaar de kwestie niet wil bespreken, maar in kleine kring tot overeenstemming wil proberen te komen.

Kortom, hoewel vrijwel elke partij de mond vol heeft over transparantie en openheid, ziet een meerderheid van de raad openheid nog steeds als een bedreiging.

Naar ik aanneem, omdat dit de mogelijkheid beperkt je ergens achter te kunnen verschuilen.

Wat afgelopen dinsdag door de tegenstemmers naar voren werd gebracht is dan ook weinig meer dan een fraai staaltje bestuurlijk gehuichel.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Bestuurlijk gehuichel.”

 1. Het argument dat derden een uitnodiging niet openbaar willen hebben is volstrekt invalide.

  Iedereen die de gemeenteraad (het orgaan) uitnodigt weet dat zij een openbaar orgaan uitnodigen. Een orgaan dat zo transparant mogelijk dient te handelen.

  Het is geen kwestie van “willen”. Wanneer een raadslid zijn taak serieus neemt, dan kun je op zijn minst laten weten door welke partijen hij zich laat informeren cq beïnvloedden om tot een besluit te komen. Wanneer de raad die regie aan een derde partij geeft, vergeet zij dat ze zelf een verantwoordelijkheid heeft.

  Wat het argument van de procedure betreft, nonsens. Of hoe de Amerikanen het stellen ” put your money, where your mouth is”

  Like

  1. Het procedure argument werd opgevoerd door Baas in zijn rol als portefeuillehouder. In deze kwestie heeft Baas (zoals hij trouwens zelf ook zegt) helemaal geen portefeuille.

   De oorspronkelijke motie van Karin had slechts tot doel vergaderdata openbaar te maken. Onder subtiele druk van griffier en burgemeester heeft zij zich kennelijk laten aanpraten dat het openbaar maken van de vergaderdata hetzelfde is als mensen uitnodigen tot het bijwonen.

   Maar dat is niet hetzelfde en uit het één hoeft niet het andere te volgen.

   Gelijktijdig werd er ook een onderscheid gemaakt tussen wie de vergadering organiseert, wat evenzeer een merkwaardig onderscheid is, want alle vergaderingen worden door het college (al dan niet op verzoek van de raad) georganiseerd.

   Het gaat allemaal om het behoudt van macht. In dit geval, wie er mag bepalen of een bijeenkomst vertrouwelijk is of niet. Op dit moment is dat het college. In de motie van Karin was daar geen rekening mee gehouden. Daarin ging het alleen over geheimhoudingsplicht zoals die door de wet wordt voorgeschreven.

   Dat is het college niet voldoende. Men wil de te geven informatie ook via vertrouwelijk overleg controleren. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij het SMC en het REZ. Maar daar openlijk over praten wil men ook niet en daarom wilde men de motie ook niet inhoudelijk bespreken.

   Omdat er ongetwijfeld een meerderheid is die het prachtig vindt om “vertrouwelijk” geïnformeerd te worden, zal deze vorm van zelfcensuur uiteindelijk wel worden doorgevoerd. Als Karin slim is heeft ze uit de behandeling van haar motie iets geleerd.

   Namelijk, dat ze niet in een commissie gaat zitten die deze vorm van zelfcensuur, als zijnde het hoogst haalbare, gaat verdedigen.

   Like

   1. Op een voorstel dat deze commissie zal produceren zal het amendement van HEA losgelaten worden, dat gemaakt is vanuit dit blog.
    Overbrugging van “de kloof burger – politiek” 😉

    Like

  2. Zolang de politiek zich kan blijven verschuilen achter hun met moralisme vermomde leugens zal er nooit iets veranderen. U als raad wordt keer op keer gefopt door deze leugenaars. Te zwak om dit te corrigeren.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s