Rechtbreien

rechtbreien
rechtbreien

Op haar weblog probeert de SP een aantal punten in het Dromdossier recht te breien. Vermakelijke literatuur, hoewel men erg veel woorden nodig heeft. Eerste even het amendement  Delleman. Ik citeer maar even letterlijk “ waarin bepaald werd dat het beschikbare budget onder geen voorwaarde overschreden zou mogen worden. Eventuele tegenvallers bij de uitvoering van het bestek (de bouwplannen) zouden (dus) binnen de projectbegroting opgevangen moeten worden.

De projectbegroting bevat drie elementen. De aanneemsom, (1.7 miljoen) onvoorzien (€ 182.000,-) en overhead (€ 730.000,-) samen € 2.612.000,-.

De aanneemsom is het bedrag dat is overeengekomen voor de in het bestek genoemde werkzaamheden.

Zijn er werkzaamheden die noodzakelijk zijn, maar niet in het bestek zijn opgenomen, dan heet dat meerwerk. De kosten daarvan worden apart begroot en worden overeengekomen voordat het werk wordt uitgevoerd.

Ze worden betaald uit de post “onvoorzien”. Het totaal voor meerwerk beschikbare bedrag bedroeg dus € 182.000,- .

In haar voorstel aan de gemeenteraad d.d. 28 april 2015 schrijf het college. Ik citeer maar weer letterlijk, “ Echte grote tegenvallers, zoals de bouwtechnische staat van de kap (€ 120.000,–) en de fundering/kelder (€ 50.000,–), zijn inclusief vertragingsschade (€ 65.000,–) in de loop van 2014 als meerwerk aan de aannemer opgedragen. Na een herschikking binnen het totale projectbudget, inclusief de post onvoorzien, zijn deze kosten ten laste van het project gebracht.

Clubhuis der notabelen
Clubhuis der notabelen

Het totaal van deze bedragen is € 235.000,-. Ze zijn niet in de loop van 2014 aan de aannemer opgedragen, maar al in 2013 uitgevoerd. Aannemers voeren meerwerk pas uit als er overeenstemming is bereikt over de kosten. Met andere woorden, begin 2014 wist het college al dat de post onvoorzien ontoereikend zou zijn. Niettemin houdt men vol dat het project binnen de begroting kon worden uitgevoerd.

Vervolgens, wat bedoelt men met herschikking van het projectbudget? Herschikken is een eufemisme voor het verwijderen van posten uit de oorspronkelijke begroting om ze onder te brengen in algemene begrotingsposten die niets met het project te maken hebben.

Alleen door de post “overhead” te verkleinen kunt je de post “onvoorzien” vergroten. De post “aanneemsom” blijft natuurlijk onveranderd.

Herschikken heeft dus tot doel de indruk te wekken dat men binnen de oorspronkelijke begroting is gebleven, hoewel dat feitelijk niet het geval is.

De voor iedereen te begrijpen werkelijkheid is, dat je de kosten van een verbouwing niet door middel van een motie of amendement kunt beheersen.

De SP probeert nog steeds te beweren dat het wel kan. Onzin. Het amendement Delleman heeft er hoogstens toe geleid dat begrotingsposten uit de begroting zijn gehaald (of genormeerd opgenomen) om zodoende ruimte te maken voor de post “onvoorzien”. En zelfs dat bleek niet voldoende.

De SP probeert ook nog steeds vol te houden, dat dankzij het amendement Delleman de kosten binnen de perken zijn gebleven. Opnieuw onzin.

Gegeven het feit dat de aanneemsom onveranderlijk is, heeft het heeft er hoogstens toe geleid dat er wat boekhoudkundige kunstgrepen zijn toegepast om de eindafrekening zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke projectbegroting te doen uitkomen. Maar de werkelijke projectkosten zullen aanzienlijk hoger zijn geweest dan men durft toegeven. In theorie zou je daar onderzoek naar kunnen doen, maar de politieke werkelijkheid is, dat de coalitie zo’n onderzoek zal verhinderen.

Ik heb tot dusver altijd gesteld, dat je Olierook niets kunt verwijten ten aanzien van de overschrijding van het projectbudget. De kiem hiervoor werd gelegd in het raadsbesluit van december 2012.

Partijen beroepen zich nu op de verzekeringen die werden gegeven door de belanghebbende in het project. De wethouder, de projectleider en de voorzitter van de stichting. Hoe naïef kun je zijn als je alleen belanghebbenden raadpleegt over de financiële haalbaarheid van een project.

De lof die Olierook nu wordt toegezwaaid doet overdreven aan. Op het punt van overschrijding van de projectkosten verdient hij lof nog verwijt.

Wat hem wel verweten kan worden is, dat hij de raad niet tijdig informeerde dat hij niet in staat was het raadsbesluit (inclusief amendement Delleman) uit te voeren. Ik heb dat plichtsverzuim genoemd. Hetgeen door de raad (inclusief de coalitiepartijen) betreurd had moeten worden.

Samenvattend, de projectkosten zullen (als ook de herschikking in aanmerking wordt genomen) hoger zijn geweest dan nu wordt toegegeven (€ 2.775.000,-) Conclusie, de SP is een normale partij geworden die zich gedraagt als elke andere partij die aan de macht is. Men verdraait de feiten en bedrijft propaganda in plaats van het verstrekken van informatie. En bovenal probeert men krampachtig, wat krom is,  recht te praten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Rechtbreien”

 1. Ja in Noord Korea kunnen ze het zo niet bedenken. Wat een engerds die SP ers. Zou Delleman na de raadsvergadering nog weten waar ze woont? 🎭

  Like

 2. Ik word een beetje doodziek van dat gelul van is dit of dat. GEWOON ALLE STUKKEN OPEISEN . DAAR IS DE RAAD VOOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Like

 3. De webblog heeft wat weg van Noord-Koreaanse staatspropaganda. “De heilige Kim-Jong Keesman die neerdaalt uit de hemel en de Drom zelfstandig in één nacht heeft gerestaureerd.”

  Like

 4. De Drommedaris had onderhoud nodig.

  Voor dat onderhoud was een behoorlijk bedrag gereserveerd. Hoeveel was het?
  Vreemd dat nu juist bij het onderdeel onderhoud zulke grote meerwerkposten zijn ontstaan.

  Je vraagt je af welke onderhoudswerkzaamheden er wel in het bestek opgenomen waren.
  Er was in ieder geval geen rekening gehouden met de bouwtechnische staat van de kap en de fundering. De jarenlange lekkage gaf geen aanleiding om gedegen onderzoek te doen naar de staat van het dak??? En die fundering, ook onbekend? Wat nou, verrassing!

  Je kunt uiteraard niet bezuinigen op herstel van het dak en de fundering, dus moet je het ergens anders weghalen, als je binnen het budget van 2.512.000,– wilt blijven. Dat is niet gebeurd.
  Luxe frutsels zoals het valhek, zijn niet wegbezuinigd.

  Kortom, de tegenvallers zijn niet binnen de projectbegroting opgevangen.
  Maar je vraagt je wel af, hoeveel geld er nu uiteindelijk voor onderhoud beschikbaar was en hoeveel geld voor verfraaiing.

  Like

  1. Het oorspronkelijke (voor onderhoud) gevraagde krediet was 1.2 miljoen en omvatte natuurlijk de drie elementen. aanneemsom, onvoorzien en overhead. Waarschijnlijk was het ruim genomen omdat het vanaf de eerste dag de bedoeling was niet alleen onderhoud te plegen maar ook om te verbouwen.

   In december 2012 wed het reeds uitgegeven bedrag opgeteld bij het krediet, waardoor als het ware het element overhead tweemaal werd berekend. Eerst als reeds uitgegeven bedrag en daarna als onderdeel van het krediet.

   Daarmee werd het verschil tussen onderhoud en verbouwing kunstmatig omlaag gebracht. Het college heeft ondanks herhaalde verzoeken altijd geweigerd de kosten voor onderhoud te berekenen. Het blijft dus altijd een aanname dat je voor onderhoud 1,2 miljoen kwijt zou zijn geweest. De gedachte toen (Bokhove) was dat het voor een aanzienlijk bedrag minder zou hebben gekund.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s