Eenzijdig.

enkhuizerzandTijdens de commissie grondgebied (28 april) zal ook het rekenkamercommissie  rapport Grote Projecten worden besproken. Het Enkhuizer aandeel in dit rapport gaat over de ontwikkeling van Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ).

Het rapport stelt me een beetje teleur omdat het niet veel meer is dan de opsomming is de diverse raadsbesluiten. Nergens in het rapport wordt er ook maar iets berekend of vergeleken. Iets, wat je in eerste instantie van een rekenkamercommissie verwacht.

Een inventarisatie van de gemaakte kosten, afgezet tegen het behaalde resultaten, om vervolgens daar conclusies uit te trekken en aanbevelingen te doen waarmee het tot dan gevoerde beleid kan worden verbeterd.

Dat er, gedurende de 11 jaar dat dit project loopt, geen enkele verbetering is opgetreden voor wat betreft het publieke deel van het REZ kan elke willekeurige voorbijganger constateren.

Het enige moment dat de voortdurende inertie wordt doorbroken is op het moment dat de Uilenbanen worden gekocht. Dat gebeurt met een ongebruikelijk vertoon van daadkracht. In drie weken (waaronder kerst en nieuwjaar) gaat men van voorstel tot besluit.

De urgentie lijkt zelf zo groot te zijn, dat de normale besluitvormingscyclus niet wordt gevolgd. Na introductie in het presidium volgt onmiddellijk behandeling in de raad zelf. Een gebruikelijk behandeling in de commissie grondgebied blijft achterwege.

Nadat in januari 2012 volledige zeggenschap was verkregen over het terrein van de Uilenbanen, werd die na drie maanden weer overgedragen (in de vorm van een erfpachtovereenkomst) aan de nieuwe gegadigde. Sprookjeswonderland. Die kort daarvoor (in de pers) reeds haar wensen kenbaar had gemaakt ten aanzien van de uitbreiding van haar attractiepark.

De aankoop van de Uilenbanen (en de kort daarop volgende overdracht) maakte het voor Sprookjeswonderland mogelijk die wensen te realiseren.

In de reden voor aankoop wordt met geen woord gerept over SWL. Verder wordt de suggestie gewekt dat het om een grondaankoop gaat. Uit de notulen blijkt dat verschillende raadsleden die suggestie overnemen.

In werkelijkheid koopt men een erfpachtovereenkomst af. Die overeenkomst stelt de eigenaar in staat een (op dat moment) verliesgevende activiteit uit te oefenen. (De  exploitatie van tennisbanen). De kans dat hij een dergelijke activiteit aan derden kan verkopen is nihil.

Niettemin betaalt de gemeente meer dan een half miljoen voor deze afkoop. De waarde van dit zakelijk recht laat men taxeren door een onroerendgoed makelaar en niet door een accountant en dus taxeert de onroerendgoed makelaar de waarde van de grond, hoewel die reeds in eigendom is van de gemeente.

De transactie roept vragen op, maar uit niets blijkt dat ze door de rekenkamercommissie is onderzocht.

Na overdracht van de Uilenbanen aan SWL onderneemt de gemeente gedurende vier jaar nauwelijks initiatief. Maar datzelfde geldt niet voor SWL

In 2013 presenteert men een toekomstvisie voor wat betreft de verdere ontwikkelingen van het REZ. Ze is aangeboden aan alle raadsleden maar formeel overleg tussen raad en college over de inhoud  heeft volgens mij nooit plaatsgevonden.

Op tal van punten sluit de toekomstvisie van SWL nauw aan op de wensen die bij de raad leven.

  1. Geen massaal vakantiepark, maar een kleinschalig dorpje met specifieke uitstraling.
  2. Geen uitbundige faciliteiten binnen het dorp zelf, zodat bezoekers gebruik moeten maken van de in de stad aanwezige faciliteiten.
  3. Aanbod om het beheer van een (verkleinde) permanente camping en de passantencamping over te nemen. Al meer dan 10 jaar een nadrukkelijke wens van de gemeente.
  4. Aanbod om, tegen een nader overeen te komen prijs, de exploitatie van het zwembad over te nemen. Ook een binnen de raad populaire opvatting.

De toekomstvisie bevat tevens een aantal aanbevelingen over hoe de infrastructuur kan worden verbeterd en hoe om te gaan met het deel van het REZ dan niet onder het beheer van SWL zal gaan vallen.

Het is dan ook verbazingwekkend dat de merites van deze toekomstvisie nooit (althans niet in het openbaar) door de raad zijn besproken.

De toekomstvisie bevat uiteraard geen uitgewerkte financiële paragraaf en dat mag ook niet van SWL worden verwacht.

Maar van de gemeente had wel mogen worden verwacht dat zij berekent zou hebben, welke investeringen ze zou kunnen doen (ten behoeve van het publieke deel van het REZ,) op basis van de te verwachtten erfpachtinkomsten.

Maar dat is niet gebeurd. Waarom dat niet is gebeurt blijft onduidelijk, wellicht is het SWL niet langer geïnteresseerd in het in eigen beheer nemen van vrijwel het gehele zuidelijke deel van het REZ.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat SWL besloten heeft haar investeringstempo te matigen en de gemeente om die reden haar beslissingen heeft uitgesteld tot het moment dat SWL in staat is haar oorspronkelijke plan weer in gang te zetten.

In dat laatste geval is is de competitieve dialoog (waar men nu voor gekozen heeft) slechts een onderdeel van de vertragingstactiek.

De daarin vastgelegde voorwaarden zijn dermate complex, dat mislukking niet valt uit te sluiten. Waarna SWL haar oorspronkelijke plan weer nieuw leven in kan blazen.

In dat verband is het ook opmerkelijk dat de gemeente zich niet beperkt heeft tot de rol van verhuurder van grond om vervolgens (op basis van de opbrengst van de grondverhuur) te becijferen welke kapitaalslasten ze voor haar rekening kan nemen.

Het rapport heeft lovende woorden over beginspraak en daarmee doelt op men waarschijnlijk op een goed bezochte, maar tamelijk chaotisch verlopen avond waarop bewoners hun (dikwijls tegenstrijdige) opvattingen mochten kenbaar maken. Hun invloed op het verdere verloop der dingen lijkt me te verwaarlozen.

Veel groter lijkt me de invloed van de huidige grootgebruiker van het REZ, Sprookjeswonderland.

Het lijkt me logisch, dat die zijn invloed zal aanwenden om toekomstige mogelijkheden tot uitbreiding veilig te stellen, maar daarover lezen we niets in de rapportage.

Uit de verantwoording blijkt dat de rekenkamer uitsluitend gebruik heeft gemaakt van de informatie verstrekt door voormalig raadslid (thans wethouder) de Jong en hoofdambtenaar Slager, ook wel de onderkoning van het REZ genoemd. Er zou m.i. een evenwichtiger rapport zijn ontstaan als ook gebruik zou zijn gemaakt van informatie verstrekt door (bijvoorbeeld) Sprookjeswonderland en de vereniging van campinggasten.

Op 20 april is er trouwens een informatie avond voor raadsleden belegd, maar andere belangstellenden in het onderwerp zijn uiteraard ook welkom. Zodra ik weet waar ze wordt gehouden zal ik het vermelden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Eenzijdig.”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s