Borgen

molenwegOnder de vrolijke titel “Plichtsverzuim” schreef ik over een krantenbericht waarin het hoofd technische zaken van Woondiensten Enkhuizen de bepalingen in een bestemmingsplan “fictieve afspraken” noemde.

Een recente raadsbrief maakte duidelijk dat hij het niet had over het bestemmingsplan zelf, maar over het maatwerkvoorschrift dat tussen gemeente en Woondiensten Enkhuizen was overeengekomen.

Het begrip maatwerkvoorschrift was nieuw voor me, maar ik begrijp dat het doel van een maatwerkvoorschrift is om datgene te “borgen” (of nader te specificeren) wat er in een bestemmingsplan is vastgelegd.

“Borgen” is een woord dat ik gemeenteambtenaren wel vaker heb horen gebruiken en daarbij dacht ik dat het zoiets als zeker stellen betekende.

Maar niet in de gemeentelijke vocabulaire. Daar betekent “borgen” zoiets als “naar de buitenwereld toe de indruk wekken dat iets is zeker gesteld, maar het tegelijkertijd mogelijk maken om het “zeker” gestelde weer te wijzigen zonder verdere tussenkomst van wie dan ook”.

Als ik de recente raadsbrief goed begrijp heeft het college besloten de inhoud van het maatwerkvoorschrift  zodanig te wijzigen dat het niet meer in overeenstemming is met de inhoud van het bestemmingsplan.

Of dat juridisch mogelijk is weet ik niet (ik ben geen jurist), maar de gemeente beweert dat het kan.  Nu beweert de gemeente wel vaker iets wat achteraf onmogelijk (of niet waar) blijkt te zijn.

Het komt er op neer, dat je een garantie afgeeft om vervolgens eigenhandig (en zonder toestemming van de bezitter van die garantie) te besluiten om de werking van die garantie te beperken omdat een bevriende relatie daar om vraagt.

Niet valt uit te sluiten dat dit gewoon een “probeerseltje” is van de gemeente om vervolgens af te wachten hoe de tegenpartij reageert.

Dat is al vaker gebeurd, zie ook de kwestie Burgwal. Niet iedereen zit te wachten op een procedure tegen de gemeente en de kosten die er mee gepaard gaan. Met een beetje geluk haakt de burger af en krijg je langs die weg toch het gelijk dat je formeel niet hebt.

Maar naast juridische aspecten kent deze kwestie ook politieke implicaties.

Beseffen raadsleden eigenlijk wel, dat terwijl zij braaf bestemmingsplannen zitten goed te keuren, hun goedkeuring feitelijk een wassen neus is, omdat het college op enig moment dat het haar uitkomt kan bepalen dat hetgeen er in een bestemmingsplan is vastgelegd niet langer “geborgd” is?

En zet je daarmee de deur niet wijd open voor willekeur en corruptie?

Het zou mooi zijn als oud-raadsleden als Bokhove (waarvan we na de verkiezingen nooit meer iets gehoord hebben) of Fijma hun licht over deze kwestie lieten schijnen. Het raadsvoorstel waar zij destijds mee ingestemd hebben is hier te lezen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Borgen”

 1. Hallo Pim,

  Dat maatwerkvoorschrift is, zoals je zelf al aangaf, niet opgenomen in het bestemmingsplan maar geldt op basis van de milieuwetgeving. Dat voorschrift was gebaseerd op een geluidsonderzoek met een bepaalde uitkomst. Nu komt woondiensten met een ander geluidsonderzoek aanzetten dat uitgaat van een ander scenario met een andere conclusie; het parkeerterrein kan wel worden gebruikt zonder overschrijding van de geluidsnormen. Het punt is dat dit soort onderzoeken altijd uitgaan van bepaalde aannames mbt het gebruik (van in dit geval het parkeerterrein). Ik ken het tweede onderzoek overigens niet. In die aannames kan wel eens wat verschil zitten en dat leidt dan tot andere conclusies. Vraag is welke aannames realistisch(er) zijn. Kennelijk ging het eerste rapport uit van een intensiever gebruik van het parkeerterrein dan het het tweede. Vervolgvraag is dan hoe je dan “borgt” dat het parkeerterrein inderdaad conform het tweede rapport wordt gebruikt en niet conform het eerste.
  Als het tweede rapport daadwerkelijk een betere weergave is van de werkelijkheid dan het eerste dan denk ik deze wijziging van het gebruik juridisch wel kan.Was natuurlijk wel beter geweest als men bij de vaststelling van het bestemmingsplan beter onderzoek had gedaan want of dit naar de mensen die moeite hadden met dit bestemmingsplan nu getuigt van fraai bestuur is, daar kun je verschillend over denken.

  Mbt je opmerking over de bezwaarschriftencommissie, de kern van het raadsvoorstel is om de bezwaarschriftencommissie helemaal af te schaffen en te vervangen door ambtelijk horen. Ik plaats daar, als iemand die op juridisch vlak werkzaam is bij de lokale overheid, nog veel grotere vraagtekens bij.
  Nu is het zo dat als je het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur van Enkhuizen je een bezwaarschrift in kunt dienen (dat is trouwens gratis). Dat bezwaarschrift wordt dan bekeken door een commissie van onafhankelijke deskundigen die het college over het bezwaar adviseert. Daarbij hoeft het niet alleen om juridische vragen te gaan maar de commissie kan ook kijken naar het beleid (“klopt het wel?”). College kan alleen gemotiveerd van dat advies afwijken. Als je het met de beslissing op je bezwaar niet eens bent, kun je vervolgens naar de rechter (niet meer gratis).
  College stelt nu voor om deze commissie af te schaffen en te vervangen door eigen ambtenaren die een mediationtraining hebben gehad. Dat zou sneller en beter zijn, Ik waag dat te betwijfelen; Het werk blijft namelijk hetzelfde en mediation kost als je dat goed wilt doen tijd (vaak meerdere gesprekken). Daarnaast zal het eigen personeel niet per definitie deskundiger zijn dan een kwalitatief goed bemenste bezwaarschriftencommissie. Een voordeel voor het college is hier echter wel dat ze met deze nieuwe werkwijze niet meer te maken hebben met een onafhankelijk advies waarvan het college niet zo maar kan afwijken. Het is zeer spijtig dat tijdens de raadscommissie waarin dit voorstel werd behandeld de meeste fracties het voorstel helemaal niet wogen op basis van deze argumenten.Zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen in de rechtspraak waarbij de beroepsmogelijkheden voor de burger eerder worden ingeperkt dan verruimd, bewijs je de rechtsbescherming van die burger met het helemaal afschaffen van de bezwaarschriftencommissie zeker geen dienst.

  Like

  1. Eelco, dank voor je deskundig commentaar.

   Waar ik mee worstel is dat er een raadsbesluit is waarin staat aangegeven dat een bepaalde situatie is “geborgd”, maar waarvan het college vindt dat het niet langer noodzakelijk is en de oorspronkelijke borg opheft en vervangt door een nieuwe.

   De raad wordt hierover geïnformeerd, maar hoeft klaarblijkelijk geen nieuw besluit te nemen, De omwonenden (die dachten dat het gebruik van het parkeerterrein geborgd was door een raadsbesluit) worden evenmin op de hoogte gesteld.

   We moeten er van uitgaan dat de raad destijds haar besluit heeft genomen op basis van correcte gegevens met daaruit voortvloeiende wettelijke bepalingen.

   Mogelijk waren die gegevens niet correct, ik ken het rapport ook niet, maar zou het dan niet zo moeten zijn dat je als B&W de raad voorstelt om een nieuwe borg af te geven op basis van die herziene gegevens.

   Zodat je de omwonenden, als zij daar al behoefte aan hebben, in ieder geval de mogelijkheid geeft om bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van een nieuwe “borg”.

   Gevoelsmatig trekt het college hier bevoegdheden naar zich toe die haar niet toebehoren, maar aan de raad.

   Ook het tweede deel van je reactie wijst in die richting. Dank zij de nieuwe werkwijze probeert men zich te ontdoen van een bindend advies.

   Kortom steeds meer macht aan B&W en steeds minder macht aan de raad.

   Like

  2. Het gaat niet om meer of minder intensief gebruik van het parkeerterrein.
   Dat is een misverstand. Er is ook geen verschil met de situatie voorafgaand aan de bouw. Op de meetpunten waar de normen worden overschreden, is namelijk niets veranderd.

   Op bepaalde parkeerplaatsen is de piekbelasting te hoog. Dat betekent dat het geluid van (bijvoorbeeld) startende mortoren, dichtklappende portieren e.d. de grenzen overschrijdt. Het maakt dan niet uit of het terrein gebruikt wordt door veel of weinig auto’s. Piekbelasting slaat op het geluid, dat een auto maakt bij starten, wegrijden, slaande portieren e.d.. Dan maakt het niet uit of om 10 of 20 of 2 auto’s gaat. Als die piekbelasting te hoog is, dan geldt dat voor elke auto apart, ongeacht het aantal.

   De plaats van de tuinmuur, de afstand tot de achtergevels en de plek van de parkeerplaatsen, waar die te hoge belasting is gemeten, is niet veranderd sinds het uitgebreide geluidsrapport van 2011. De geluidsnormen zijn ook niet gewijzigd. Auto’s maken nog steeds hetzelfde geluid. Dat betekent dat de “werkelijkheid” van 2013 niet anders kan zijn dan de “werkelijkheid” van 2011. Dat er nu een gebouw staat en toen niet, heeft immers geen enkele invloed op de gemeten waarden op de parkeerplaatsen, die het dichtst bij de omringende woningen liggen?
   Kortom: er is helemaal niets gewijzigd in de situatie omtrent de bewuste parkeerplaatsen.
   De interpretatie is kennelijk wel gewijzigd, de gemeente is niet consistent in haar opvattingen. Dat is in strijd met de rechtszekerheid, die burgers menen te mogen ontlenen aan bestemmingsplannen, raadsbesluiten en betrouwbaar bestuur.

   Bovendien is het geluidsrapport onderdeel geweest van de procedure bij de Raad van State en is dientengevolge uitgebreid bekeken en gecontroleerd door meerdere deskundigen en vastgesteld overeenkomstig het door de gemeente aangeleverde geluidsrapport. Dan kun je nu toch niet zeggen, dat er toen beter onderzoek had moeten worden gedaan?

   Het geluidsrapport in de goedgekeurde zienswijzenota is voor iedereen toegankelijk.
   Het nieuwe rapport is tot nu toe niet openbaar gemaakt.

   N.B. Men is voornemens om in de avonduren een half parkeerterrein open te gooien, terwijl er een heel gebouw gebruikt mag worden. Volgens de CROW norm en het gemeentelijk parkeerbeleid moet er dan ook een heel parkeerterrein beschikbaar zijn. Hoe dat nu weer te rijmen valt?

   Like

  3. Over de vervolgvraag, hoe je “borgt” dat het parkeerterrein conform het tweede rapport wordt gebruikt en niet conform het eerste, het volgende.

   Het Gezondheidscentrum is vorig jaar 1 juni geopend. Eind juni 2013 (dus vlak na de opening) is er volgens de berichten een tweede rapport gemaakt op verzoek van Welwonen.

   Toen (en nu nog) waren veel mensen niet op de hoogte van het bestaan van het parkeerterrein achter het Gezondheidscentrum. Er staan ook géén bordjes, waarop het parkeerterrein aangegeven staat. Het is zelfs zo, dat huurders van het Gezondheidscentrum hun patiënten verwijzen naar het AH-terrein, met de toevoeging: vergeet uw schijf niet. Terwijl je achter het gebouw gratis en zo lang als je wilt kunt parkeren.

   Dus dat het rapport van vorig jaar juni een andere “werkelijkheid” aan zou geven, zo vlak na de opening en vanuit de onbekendheid met de situatie, het is niet zo gek.

   Overigens hebben wij tot op de dag van vandaag nimmer van de gemeente gehoord, dat er een nieuw geluidsrapport is opgemaakt en wat er verder bekokstoofd is. Dat hebben wij pas onlangs gelezen in de informerende raadsbrief. En die raadsbrief was niet aan ons gericht en nog summier ook.

   Like

   1. Dat de bezoekers achter het gezondheidscentrum staat inderdaad niet aangegeven. De informatieve raadsbrief bevat inderdaad weinig concrete informatie, maar ik neem aan dat die verstrekt gaat worden zodra het eerdere raadsbesluit dat parkeren na 19.00 verbied, zal worden herroepen en vervangen door een raadsbesluit dat dit wel (onder bepaalde voorwaarden) zal gaan toestaan.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s