Handel en wandel.

raven1Het is al weer enige tijd geleden dat raadslid Raven de oren werden gewassen door middel van het onderstaande bericht dat verscheen op de gemeentelijke website en in de Enkhuizer Krant.

Donderdag 6 december verscheen in de Enkhuizer Courant een artikel waarin een onjuist beeld geschetst wordt.

De raad heeft besloten dat het college moet onderzoeken of een gefaseerde realisatie van het plan mogelijk is. Van een mogelijke opzegging van het contract is nimmer sprake geweest.

Burgemeester Jan Baas “De wethouder voert op dit moment een besluit van de raad uit. Een besluit dat in meerderheid is genomen en waar ook ieder raadslid zich aan dient te conformeren. De uitlatingen van raadslid Raven zijn infaam en hij trekt hiermee de integriteit van medewerkers van de gemeentelijke organisatie in twijfel, van deze uitlatingen neem ik nadrukkelijk afstand. De door dhr. Raven aangehaalde brief is lopende de onderhandelingen door De Nijs ingetrokken en maakt dus geen deel meer uit van de correspondentie, ten onrechte wordt de indruk gewekt als of deze brief zoek is gemaakt. Deze brief had overigens een geheel andere inhoud, dan een eventuele opzegging.”

Momenteel is de gemeente in overleg met De Nijs om te kijken wat de mogelijkheden voor een gefaseerde realisatie zijn. Dat zijn voor beide partijen lastige onderhandelingen, deze lopen nog en zijn niet afgerond. De mogelijke uitkomst van deze onderhandelingen wordt vanzelfsprekend voorgelegd aan de raad, daar ligt de beslissingsbevoegdheid.

Het bovenstaande is een reactie op een bericht in de Enkhuizer Krant,, waarin Raven verslag doet van zijn verzoek om inzage te mogen krijgen in een door de Nijs geschreven brief.

Dat werd hem geweigerd op grond van het feit dat de Nijs deze brief inmiddels had ingetrokken en dus volgens het college geen deel meer uitmaakte van de correspondentie met de Nijs.

college_enkhuizenVan verschillende kanten is hier betoogd, dat het college nooit mag weigeren correspondentie ter inzage te geven, maar naar het zich laat aanzien heeft Raven zich bij die weigering inmiddels neergelegd.

Dat hoeft ons natuurlijk niet te beletten om ons af te vragen waarom het college weigert inzage te geven in de bewuste brief.

De meest voor de hand liggende reden is natuurlijk, dat de inhoud  van die brief uitsluitsel zou geven over de vraag of de gemeente inderdaad bezig is met het kijken naar de mogelijkheden van “een gefaseerde realisatie van het plan”.

Zoiets is namelijk nauwelijks voorstelbaar. Van vrijwel alle onderdelen van het plan is inmiddels duidelijk geworden dat zij niet meer tot de mogelijkheden behoren. Zie hiervoor ook “Dood als een pier”

Maar toch zegt burgemeester Baas dat er nog vrolijk wordt door  onderhandeld over een “gefaseerde realisatie”. Daar geloof ik dus helemaal niets van.

Wel dat hij onderhandelt over een alternatief voor het eerder overeengekomen plan.  Maar waarom onderhandelt men over een alternatief als zonneklaar vast staat dat de Nijs duidelijk in gebreke is gebleven voor wat betreft het uitvoeren van het oorspronkelijke Plan?

En volgens de openbaar gemaakte overeenkomst tussen de gemeente en de Nijs is de laatste in dat geval verplicht de door de gemeente geleden schade te vergoeden.

Waarom onderhandelt men dan nog? De reden hiervoor heb ik al eerder beschreven in “Side letter”. Daarin betoog ik dat het optreden van de gemeente slechts begrepen kan worden vanuit het bestaan van een geheime overeenkomst (een zogenaamde side-letter) tussen gemeente en de Nijs.

In die side-letter is de gemeente met de Nijs is overeengekomen, dat ingeval het oorspronkelijke plan niet kan worden uitgevoerd, de Nijs het recht heeft om een alternatief plan in te dienen.

Van dat recht maakt de Nijs op dit moment gebruik en het ligt voor de hand, dat zij in haar brief aan de gemeente naar dat recht verwijst.

Maar omdat de gemeente deze side-letter voor de Raad geheim heeft gehouden en wil houden, kan zij die brief dus onmogelijk ter inzage geven aan de raadsleden. Vandaar het verzoek aan de Nijs deze brief in te trekken. Iets wat de Nijs zonder probleem kan doen, omdat haar recht niet voortvloeit uit de brief de zij heeft geschreven, maar uit de geheime overeenkomst die ze met de gemeente heeft gesloten.

Er wordt dus nog door onderhandelt over het alternatief (en dus niet een gefaseerde realisatie) dat de Nijs kan bieden.

baas.jpgBurgemeester Baas sluit zijn persbericht af met de geruststellende mededeling  De mogelijke uitkomst van deze onderhandelingen wordt vanzelfsprekend voorgelegd aan de raad, daar ligt de beslissingsbevoegdheid.

Dat is natuurlijk een open deur. De Raad beslist altijd. De vraag is of zij haar keuze in vrijheid kan maken.

Als in de geheime side-letter is overeengekomen dat de Nijs het recht heeft om een alternatief in te dienen, dan kan zij niet meer in gebreke worden gesteld als zij een alternatief plan heeft ingediend. Het is dan een kwestie van slikken of stikken geworden.

Accepteert men het alternatieve plan niet, dan zal de gemeente door toedoen van dit college aanzienlijke financiële schade leiden.

Toen ik met dit blog begon, presteerde dit college het om een half miljoen te betalen voor een verliesgevende activiteit, omdat men zeggenschap wilde hebben over eigen grond.

Zeggenschap die men drie maanden later weer opgaf voor een prijs die lager was dan men er zelf voor had betaald.

Dit college heeft inmiddels meer dan een miljoen uitgetrokken om de plaatselijke elite aan een smaakvol ontmoetingspunt te helpen in een beeldbepalend monument.

En datzelfde college  staat hij nu op het punt om een ander beeldbepalend monument te verkwanselen aan de projectontwikkelaar van haar keuze.

Is haar bij dit alles ook maar een strobreed in de weg gelegd door de vertegenwoordigers van de Enkhuizer burgerij? Nauwelijks.

Dat college gaat ook binnenkort van haar wachtgeld genieten. Niet omdat de gemeenteraad haar daartoe gedwongen heeft, maar omdat ze daar zelf voor gekozen heeft.

Daarmee kan het failliet van de Enkhuizer gemeentepolitiek niet duidelijker worden gedemonstreerd.

Uiteraard zal het verwijt komen dat het bovenstaande berust op vermoedens. Dat is correct, maar die vermoedens vormen met elkaar wel een logisch verband en berusten op reeds bekende feiten.

Dat er feiten ontbreken is ook duidelijk, maar het is niet de taak van de gewone burger om op zoek te gaan naar die feiten, maar van de leden van onze gemeenteraad.

Raadslid Raven leek daartoe naar op weg, maar het heeft er alle schijn van dat hij inmiddels weer heeft afgehaakt. Maar het is niet alleen ZIJN  taak om op zoek te gaan naar de feiten. Die taak geldt voor ieder raadslid individueel.

Zowel als de bij de Uilenbanen, als de Drommedaris heeft de raad als collectief jammerlijk  gefaald.

Laten we dus maar hopen dat drie keer scheepsrecht is en de gemeenteraad eindelijk datgene gaat doen waarvoor ze is ingesteld. De handel en wandel controleren van het dagelijks bestuur.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

16 gedachten over “Handel en wandel.”

 1. Het zal wel aan mij liggen maar Franx twitter bericht spreekt toch echt over een”waarheid”’. Zoals Pim schrijft het formatieproces. Dan kan ik maar 1 conclusie trekken. Dan is Franx in het pak genaaid en door zijn ”collega,s ” misbruikt in een spel van macht. Of de verhoudingen in het college waren /zijn zo slecht dat het redden van Boland moest. Dit om zelf schoon te blijven.

  Like

  1. Als dit idd zo is, dan ligt de bal toch echt bij dhr. Franx zelf. Ik vind het echt waanzin dat maar weer eens verwacht wordt dat anderen in de benen gaan om het politieke gepruts vlot te trekken.

   Like

 2. Als wat achter de rug is? Zoals deze tweets geplaatst zijn roept het argwaan op. De waarheid?? Raar hoor. College was naar eigen zeggen ”transparant”. Was er dan toch een reden voor collegepartijen om de stekker er uit te trekken. Duidelijk is wel dat BB schrijft dat wethouders opgestapt zijn. Deze worden niet geinformeerd door Pim bijvoorbeeld, BB krijgt de nieuwsvoorziening uit ”eigen gelederen.” Zou Franx het nu een beetje benauwd hebben/krijgen? Zijn er onderzoeken naar handel en wandel college? Wat mij overigens niet zou verbazen.

  Like

  1. Ik denk niet dat Franx het echt benauwd heeft, maar zich wel verbaasd over het feit dat een meerderheid van de raad de conclusie heeft onderschreven dat alle drie wethouders moeten worden vervangen en wel door wethouders van buiten de stad.

   Like

   1. Kortom, hij verbaast zich er over dat ‘de 6’ de ‘belofte’ van mei 2010 nu eindelijk inlossen. Ook Franx had dit kunnen zien aan komen. Misschien had hij samen met zijn collegae meer rekening moeten houden met de wensen van anderen.

    Like

  1. Volgens mij wel

   1. Zo, dat klinkt wel heel mysterieus zeg. Meestal wordt dit gezegd door personen die zelf de waarheid onder tafel houden. Ik moet denken aan dat Looijens en Loeff rapport, waar raadsleden recht op hadden, maar waar de ‘pragmatische reden’ om het niet te vertellen was dat ‘dan raadsleden er recht op hadden en het misschien bekend zou worden’. Zo werkt de Gemeentewet natuurlijk niet: geen informatievoorziening omdat het niet uitkomt. Ik vraag me daarom af wat met deze tweet bedoeld wordt.

    Overigens vind ik het verschil ‘ontslag nemen’ en ‘portefeuille ter beschikking stellen’ nogal semantisch, maar er is wel een verschil waar ik gelukkig van word: “Wethouders die hun portefeuille ter beschikking stellen aan de raad, geven daarmee de bereidheid aan om ontslag te nemen. Alvorens zij dit echter doen, spreken zij met de Gemeenteraad en leggen verantwoording af.”. Ik heb er nog niet heel veel van gemerkt.

    Like

    1. De tweets gaan volgens mij over de gang van zaken rond het terugtreden van het college. Daar heb ik al het nodige over geschreven. Ook over het feit dat de door de SP benoemde informateur zijn werk in de diepste geheimhouding heeft gedaan. Dat wil zeggen dat hij de opvattingen van de diverse partijen, leden van het college, burgemeester en diverse leidinggevende ambtenaren niet openbaar heeft gemaakt, maar uitsluitend de conclusie die hij uit die opvattingen heeft getrokken.

     Namelijk dat het huidige college dient te worden vervangen door een geheel nieuw college, bestaande uit wethouders van buiten de stad. Die opvatting is onderschreven door een meerderheid uit de Raad en op basis daarvan is een formateur aan het werk gesteld, (wederom SP) met als opdracht een programma te formuleren en een team van wethouders samen te stellen dat dit programma zal moeten uitvoeren en ook het vertrouwen heeft van een meerderheid van de raad.

     Of dat allemaal gaat lukken moet worden afgewacht. Inmiddels is duidelijk dat geen van de 6 partijen bereid is om mededelingen te doen over het proces.

     Uiteraard ben ik het met je eens, dat de raad het college ter verantwoording had moeten roepen over haar besluit, maar helaas was de partij die daar initiatief voor had moeten nemen (de SP) daar niet in geïnteresseerd.

     Like

     1. Aha, de ‘waarheid’ is de gang van zaken rond de formatie. Ik dacht het SMC (geeft wel de dubbele moraal rond openbaarheid aan). Ik blijf het ‘dubbel’ vinden. Nogmaals, misschien herinnert iedereen zich het kopje thee dat ik dronk met de partij in kwestie. Was een prima gesprek. Tussen ons. Wel politiek hoor, nl. een ‘gebeurtenis’ met de PvdA die moest laten zien dat de partij niet met de PvdA wou. Uit piëteit nooit wat van gezegd, totdat tegen einde proces door sommigen werd opgemerkt ‘waarom hebben jullie niet met PvdA en NE gesproken, 3×3 en klaar’. Ook wordt de kranten openbaarheid gebruikt om zaken te forceren. Denk aan einde van vorige formatie, toen opeens een kop was ‘NE wil graag met SP’ toen SP-VVDD66-CDA, terwijl we al hadden gezegd niet ‘bijwagen’ van de oude wethouders te gaan worden (zowel intern als extern). Het verslag van NE zei precies alle dingen die VVD-D66 en CDA wilden. Was gewoon ‘afstemming’, niet expres misschien, maar in ieder geval ‘in geest’. Zo’n kop legt druk op het proces, want ‘zij willen en de inhoud komt overeen, dus wat let je nog’. Ben ik gekleurd door die gang van zaken? Natuurlijk, hoeveel mensen leiden nou formatieprocessen? Er is weinig waar je van uit kunt gaan. Ik zou niets anders doen dan toen, maar ik begrijp wel waarom je sommige zaken niet breed uitmeet, en nog beter begrijp ik hoe partijen in het nauw de publieke opinie (dus openbaarheid) gebruiken om de toon te zetten. Tweets horen daar ook bij.

      Over dat laatste: gezien het feit dat dhr. Franx zo benadrukt dat ze nog geen ontslag hebben genomen, kan er maar 1 conclusie zijn: ze gaan nog verantwoordelijkheid afleggen. Over het opstappen, hun partijen, SMC, geen informatie verschaffen, kredieten overschrijden,.. Ik kan niet wachten.

      Like

      1. Ik blijf Jan Franx een goede wethouder vinden die heel veel heeft waargemaakt van wat hij van plan was te doen. Ook vond ik het nog steeds niet correct als hij het slachtoffer zou worden van de volgzaamheid die zijn huidige ex-steunende fractie vertoont aan de VVD. Dit moet niet nodig zijn.

       Jan van zijn plaats halen, als goed presterende wethouder op economie en faciliteren van werkgelegenheid in Enkhuizen (en feitelijk zelfs deels de subregio), is niet goed voor de continuïteit van beleid op deze gebieden. Het is zelfs slecht te noemen denk ik. Processen die lopen worden onderbroken, netwerken vallen weg.

       Inzake Jan Franx zou ik meer dan grote moeite hebben met een wisseling van de wacht.

       Like

       1. Behalve het parkeer echec -maar dat is nu vooral Kok en raad te verwijten, en het onderhoud (nog een skelet in de kast), heeft hij zeker minder kruisjes dan minimaal 1 andere collega. Ik vraag me echter af of hij al heeft aangegeven ook zonder zn collegae verder te willen; tot nu lijken alle uitingen op het tegendeel te wijzen.

        Like

       2. Overigens leek me de laatste OPENBARE vergadering een goed moment om dit te melden. Is dat gebeurd? Zo niet, dan kun ook een gigantische miskleun verwijten. Dan kan de partij niet blijven wijzen naar anderen.

        Like

        1. De openbare raadsvergadering over de formatie was een vergadering van de raad onderling. Collegeleden mogen daar zomaar in interveniëren zonder dat dit ze gevraagd wordt. Ze mogen zelfs niet zomaar het woord vragen, dan hadden wij als raad hen of leden van hen om hun mening moeten vragen.
         Maar zelfs de wethouders leverende partijen hebben geen bereidheid getoond hun wethouder aan het woord te laten. Voor sommige wethouders is dat misschien niet raar, zoals Christian inderdaad aangeeft, maar dat NE hun wethouder geen kans geeft is in mijn ogen niet goed te begrijpen.

         Like

         1. Dat kloot, al zijn er meerdere voorbeelden waarbij wethouders, op aangeven van bv voorzitter of raadslid, hun zegje deden of konden doen. Ik geloof dat hier zeker ook meespeelt, zoals in media uitingen ook wel benoemd, dat men vond ‘jullie wilden dus neem maar het voortouw’. Dat blijft apart, aangezien zowel coalitiepartijen met steun opzeggen, en wethouders, met portefeuille ter beschikking stellen, maar beiden vanwege gebrek aan luisteren, oorzaak zijn van dit gebeuren.

          Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s