Geen reden tot klagen

aapjesIn het NHD van zaterdag maar liefst 2 advocaten die bevestigen dat wat de gemeente beweert eigenlijk niet kan. Je kunt niet zomaar brieven uit een correspondentie verwijderen omdat de wederpartij je verzoekt een eerdere brief “als niet geschreven te beschouwen”.

Bovendien zal je, de brief waarin dat verzoek werd gedaan, ten allen tijde moeten bewaren voor geval de wederpartij opnieuw van gedachten verandert.

Het bestaan van de oorspronkelijke brief, waar hier en daar aan getwijfeld wordt, kan dus simpel bevestigd worden door inzage te vragen in de brief waarin dat verzoek wordt gedaan.

Ik neem aan dat Jan Raven (als eerste werk) dit op maandag zal doen.

Dan nu de reden voor de geheimhoudingsplicht. Volgens de gemeente zouden vragen over de voortgang van het SMC voor de gemeente tot ernstige financiële schade kunnen leiden.

Ter voorkoming van vragen en op voorwaarde van geheimhouding zou een en ander nader worden toegelicht.

Naar ik inmiddels heb begrepen bestond die toelichting er NIET uit dat de brief (met daarin brisante boodschap) openbaar werd gemaakt. 

Er is de fractievoorzitters slechts een verhaaltje verteld en in ruil voor dat verhaaltje (dat ze aan niemand mogen doorvertellen) zijn zij akkoord gegaan om geen vragen te stellen over het dossier SMC.

Ik kan niet anders zeggen dan dat de fractievoorzitters daarmee een geweldige overeenkomst met het college hebben gesloten. Op basis van een verhaaltje, dat zij niet kunnen of mogen verifiëren, hebben ze beloofd de wethouder geen vragen meer te stellen en hem met rust te laten.

En daar zijn ze dus, op Stella Quasten na, allemaal ingetrapt. Niet alleen nemen ze hun budgetrecht niet serieus, ze laten zich ook nog op kinderlijk eenvoudige wijze hun recht tot het stellen van vragen ontnemen.

Je kunt daar alleen maar uit afleiden, dat het domste deel van de Enkhuizer bevolking geen enkele reden tot klagen heeft, wanneer het gaat om de vraag of men wel vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Enkhuizen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

28 gedachten over “Geen reden tot klagen”

 1. En als we dan toch gaan klagen; Kun je niet eens een wat vriendelijker foto plaatsen van de bovenBaas? Dat leest namelijk veel prettiger!

  Like

 2. Er is volgens mij in Enkhuizen altijd wel een reden tot klagen, en anders verzinnen we er wel een. Dus je titel is niet helemaal juist.

  Like

  1. Mijn stelling was, dat het domste deel van de Enkhuizer bevolking geen reden tot klagen had, omdat zij bijzonder goed vertegenwoordigd was in de gemeenteraad van Enkhuizen.

   Like

  1. Roel, mogelijk heeft Langbroek ooit eens via je computer een reactie verstuurd en heeft zijn naam en e-mail adres ingevoerd. Zolang je dat niet verandert neem WordPress aan dat je Langbroek bent.

   Onder het tekstblok staat onder wiens naam de reactie wordt geplaatst. Als je op bewerken klikt kun je dat veranderen. Maar je kunt ook een twitter of facebook account gebruiken, maakt het iets persoonlijke en krijg je niet langer het door de computerplaatje.

   Like

 3. Ok, de situatie is dus als volgt. Het college staat op het standpunt dat zij de fractievoorzitters afdoende heeft geïnformeerd in deze kwestie en weigert verdere informatie (de inhoud van de brief).

  De overgrote meerderheid van de fractievoorzitters heeft daar genoegen mee genomen, wat tevens inhoudt dat men zal afzien van het stellen van vragen over de “gefaseerde realisatie” waar de wethouder zegt mee bezig te zijn.

  Deze status quo kan slechts doorbroken worden indien een meerderheid zich tot het college wendt met de mededeling dat zij bij nader inzien toch niet tevreden is over de verstrekte informatie en inzage vraagt in de brief die aanleiding was voor de vergadering.

  Het sturen van een e-mail lijkt me daarbij afdoende.

  Ik leg het nog maar even uit voor het geval de meelezers niet begrijpen wat ze zouden moeten doen.

  Like

 4. Dat zou dus betekenen dat Hans Langbroek heel veel zou kunnen zeggen
  terwijl een ander dat doet. Zal ie blij mee zijn. Tenzij het zo is dat Hans en Roel nu door dit medium worden beschouwd als twee handen op 1 buik.

  Like

 5. Het betoog van Fijma lezende (Zolang een meerderheid van de raad een individuele collegea niet steunt bij zijn/haar informatieverzoek) kom ik dan tot maar één conclusie.
  Raven kan in deze, steun van de toekomstige coalitiepartijen eisen, als onderdeel van de formatiebesprekingen

  Like

  1. Formatiebesprekingen staan hier volkomen los van. Fijma betoogt juist dat alle raadsleden op zouden moeten komen voor de wens van een hunner collega’s als die behoefte meent te hebben aan meer informatie.

   Like

 6. De weigering van het college om de brief van de NIjs (waar men later spijt van kreeg) niet te verstrekken is ook m.i. juridisch onhoudbaar. De heer Raven heeft al lang gedaan, wat jij nu als actie voorstelt Pim. Namelijk de brief opvragen. Dat heeft hij herhaaldelijk gedaan. Het college heeft dat gewoon geweigerd. Probleem is dat een raadslid daar juridisch weinig tegenover kan stellen. Een burger kan bij een geweigerd informatieverzoek bezwaar aantekenen en vervolgens naar de bestuursrechter stappen. Maar een raadslid kan dat niet.De Gemeentewet gaat er vanuit dat dit soort discussies tussen een raadslid en een college politiek-bestuurlijk worden opgelost. De bestuursrechter kan daar niet aan te pas komen. En daar zit ‘m de crux. Zolang een meerderheid van de raad een individuele collegeaniet steunt bij zijn/haar informatieverzoek, kan een college zijn informatieplicht straffeloos verzaken. Dat is wat in Enkhuizen gebeurt. De enige mogelijkheid die dan overblijft is dat een raadslid een civiele procedure aanspant tegen het college. Praktisch gezien is dat vaak geen optie, mede vanwege de kosten van zo’n procedure.

  Like

  1. Duidelijk betoog, maar ook een demonstratie van de onmacht van de raad om, daar waar het om principiële kwesties gaat, voet bij stuk te houden.

   Beetje je treurig ook, dat het er op neerkomt op individuele burgers er voor te zorgen dat de “spelregels” op de juiste wijze worden toegepast en de Raad (als instantie) zich voortdurend laat ringeloren.

   Like

   1. Uitgangspunt van de Gemeentewet is dat de gemeenteraad als collectief let op de informatievoorziening naar de raad toe en het door het college goed uitvoeren van zijn informatieplicht. Dat impliceert dat je als raad ook op moeten komen voor de informatiebehoefte van een individueel raadslid of individuele fractie over een bepaald onderwerp ook al bestaat er inhoudelijk over dat onderwerp een (groot) politiek verschil van mening. Helaas is de werkelijkheid in de gemeente Enkhuizen (en niet alleen daar) anders (geworden). Het is een politiek waarbij men als men het niet met elkaar eens is, niet meer bereid is een informatieverzoek te steunen van een fractie die anders over een onderwerp denkt.

    Like

    1. Dit klopt. Uiteindelijk besluit de raad bij meerderheid of voldoende aan de eis van informatievoorziening is voldaan. Ik kwam eerder in de jurisprudentie wel 1 uitzondering tegen, namelijk als sommige raadsleden bepaalde informatie wel kregen en anderen niet. De bestuursrechter kan dáár wel in zicht komen.

     Like

    2. Eelco,
     Dat heb je nou es heel mooi gezegd. In de oppositie verkeren, betekent niet noodzakelijkerwijs de coalitie te bestrijden. Je zit ten slotte gewoon samen in een en dezelfde raad. En staat samen voor exact dezelfde beslissingen als elk ander in de raad.

     Like

     1. In een dualistisch systeem heeft de gehele raad de taak de werkzaamheden van het college te controleren. Daar komt echter weinig van terecht als de wethouders, tevens partijleiders, gewoon de fractievergaderingen van hun partij bezoeken om de dingen daar nog eens extra “uit te leggen”. Dat resulteert er in dat coalitiepartijen vrijwel kritiekloos de opvattingen van hun partijleiders uitdragen. Als dat om een politieke opvatting gaat is dat nog te aanvaarden.

      Maar kritiek op de procedurele gang van zaken wordt gewoonlijk ook weggewuifd. In dit geval houdt het in dat als de oppositie meent dat de Raad onvoldoende is geïnformeerd, de meerderheid weigert daar inhoudelijk op in te gaan maar die kritiek gewoon wegwuift.

      Like

 7. Gewoon wel over beginnen natuurlijk, want raadsleden mogen overal over beginnen.
  Overigens kunnen burgers dat ook:
  Artikel 18. Spreekrecht burgers
  1. Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende
  maximaal dertig minuten het woord voeren over niet-geagendeerde onderwerpen.
  2. Het woord kan niet gevoerd worden:
  a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter
  openstaat of heeft opengestaan;
  b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  c. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden
  ingediend;
  d. over onderwerpen waarover al in een commissievergadering het woord gevoerd kon
  worden.
  3. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dat uiterlijk om 12.00uur op de
  werkdag voor de dag van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam,
  adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.
  4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de
  volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
  5. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd
  evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in
  bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.
  6. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een
  lid van de raad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

  Like

  1. Jammer dat die gelegenheid pas in februari mogelijk is. Lijkt me overigens primair een kwestie die Raven aan de orde zou moeten stellen, maar die lijkt er geen punt van te maken.

   Like

 8. De raadsleden laten zich alles wijsmaken. Alle respect voor mevrouw Quasten die geheime vergaderingen niet wenst te bezoeken. Ook de heer Raven toont lef om in de raadsvergadering over het SMC te beginnen maar dat werd hem niet in dank afgenomen door burgemeester Baas. De raad laat zich keer op keer gewoon piepelen door het college. Hoelang nog?

  Like

 9. Dan blijft er voor raadslid Raven niets anders over dan een geluidsopname van het intrek-gesprek op te vragen. Benieuwd of hij dan ook weer iets anders hoort dan de burgemeester.
  Notulen zullen ook wel aan het dossier zijn onttrokken.

  De heer Raven zag dat de keizer geen kleren aanhad op 5 november.
  Mevrouw Quasten had die kleren natuurlijk allang aan de kapstok zien hangen (zij is een vrouw!) en had geen zin om compromitterende voorstellingen te bezoeken.
  Enkel en alleen om zich door de wethouder de mond te laten snoeren.

  Verdorie, ’t lijkt zo langzamerhand wel op 50 tinten.

  Like

 10. Zover ik weet is er geen schriftelijk verzoek geweest van De Nijs om de oorspronkelijke brief als niet geschreven te beschouwen maar heeft er 2 dagen na die bewuste bijeenkomst een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en De Nijs waarbij laatste volgens de voorzitter van de Raad,college en presidium excuses heeft aangeboden en is medegedeeld dat de brief nooit verstuurd had mogen worden enz enz.

  Ik neem dat soort info al tijden met een kilo zout, want men had het smeulende vuurtje met gemak kunnen smoren door binnen 3 dagen de goegemeente gerust te stellen met een persbericht na alle onrust die er in die week was ontstaan en de brief voor mijn part ter inzage moeten leggen voor de raad. Niets van dat alles dus. De reactie van de burgemeester richting Jan Raven was veel te sterk, overdreven en in feite schofferend als je een raadslid die terecht een verzoek indient, zo publiekelijk aanpakt.

  De vraag die nu boven alles blijft zweven is waar dan in vredesnaam nog over onderhandeld moet worden als het concept voor de raad in feite al klaar was om de molen van besluitvorming in te gaan en ‘de brief’ niet meer ter zake doende is. Klaar is klaar zou je denken en dan lijkt het mij dat je verder niet meer hoeft en zou moeten onderhandelden.

  Like

 11. Ja, ik snap niet dat je hier in trapt. De gemeentewet en WOB zeggen dat ALLES in beginsel openbaar is, tenzij er op basis uitzonderingsgrond geheimhouding is. Maar daar zijn voor raadsleden dan procedures voor, die je onderbouwd moet doorlopen. Zo moet duidelijk zijn op basis van welke grond geheimhouding. Dat is tot nu toe, ook destijds bij de wachtlijst, nooit gebeurd.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s