Blind Varen

noorman2Een aardig voorbeeld van mooi praten vond ik op de website van de ChristenUnie/SGP.

Arno Noorman, die vanwege zijn werk bij de Nederlandse Bank, binnen de Raad geldt als autoriteit op financieel gebied verklaart hier dat het uit de begroting verwijderen van € 22.000.- (kapitaalasten voor de verbouwing van de Drom) voortvloeit uit het feit dat er op dat punt nog geen besluit was genomen en dus ook nog niet in de begroting thuis hoorde.

Noorman stelt dat het college deze fout erkent in haar raadsbrief van 27 november. Dat is in zoverre juist dat de gemeente niet alleen erkent dat zij voortijdig de jaarlasten in de begroting had opgenomen, maar hetzelfde ook gold voor de jaarlijkse baten (door de stichting te betalen jaarhuur ter hoogte van € 15.000,- ).

Kortom de ene technische fout was wel, maar de ander niet opgemerkt. Het uiteindelijke resultaat van het amendement van Noorman c.s is dat de € 22.000,- die aanvankelijk uit de begroting was verwijderd (en dus als bezuiniging gold) toch weer in de begroting is opgenomen, omdat een raadsmeerderheid voorstander bleek te zijn van de verbouwing.

Terwijl de € 15.000,- aan huurinkomsten duidelijk niet in de begroting van 2013 thuishoren, omdat het gebouw pas in 2014 in gebruik kan worden genomen.

Conclusie, de in het amendement voorgestelde besparingen vallen in 2013 € 37.000,- lager uit dan door Noorman c.s. voorgespiegeld.

In een andere bijdrage beargumenteerd Noorman zijn steun aan de verbouwing in plaats van de restauratie. Gewoonlijk een Pietje Precies op dit soort punten omzeilt hij deze keer op soepele wijze de flagrante schending van het budgetrecht door de wethouder.

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]Die had € 175.000,- gevraagd om te mogen onderzoeken of er meer mogelijk was dan alleen restauratie van de Drommedaris, maar had aan dat onderzoek meer dan het  drievoudige  besteed.

Met andere woorden, als er ten onrechte € 23.000,- in de primitieve begroting bestaat dan valt dat Noorman op en wenst hij dat te corrigeren, maar als de wethouder (zonder om toestemming van de Raad te vragen) honderdduizenend  euros extra besteed aan onderzoek,  dan roept dat slechts gemengde gevoelens bij hem op.

Hoezo gemengde gevoelens. Je kunt als raadslid je controlerende functie alleen maar uitoefenen op basis van de veronderstelling dat het college haar taak uitvoert binnen de door de Raad gestelde kaders.

Treed men buiten die kaders, zonder dat men de Raad daarvan op de hoogte te stellen, dan past daarop maar één sanctie, het vertrouwen in de wethouder opzeggen.

Je kunt heel goed voorstander van  een verbouwing zijn, maar tegelijkertijd ook weigeren te accepteren, dat een wethouder het doelbewust onmogelijk maakt om een effectieve controle op zijn beleid uitoefenen.

Maar klaarblijkelijk werkt bij Noorman zo, dat als je voorstander bent van de verbouwing je vervolgens van alles door de vingers moet zien.

Ook daarom merkwaardig, omdat hij tegelijkertijd meent dat de wethouder moet worden vervangen, omdat deze te kennen heeft gegeven zijn functie ter beschikking te stellen (maar tegelijkertijd ook weer bereid is om hem uit te oefenen tot de eerstkomende verkiezingen).

Noorman omzeilt niet alleen kwestie rond het budgetrecht, ook meent hij, dat als belanghebbende “techneuten” hem iets verzekeren, zijn verantwoording niet verder strekt dan dit advies voor waar aan te nemen. Met deze vorm van toezicht hebben we inmiddels ruime ervaring.

We hebben het gezien bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, maar ook bij de werkgever van Noorman zelf.

Allemaal toezichthouders die blind varen op hetgeen hun door de direct belanghebbenden als waarheid wordt verteld.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

9 gedachten over “Blind Varen”

 1. Tja, kennelijk mag ik m’n eigen woorden niet meer kiezen. Ik hoop toch echt dat ik de dingen mag blijven verwoorden zoals ik ze zelf wil.
  De gebruikte uitdrukking “gemengde gevoelens” refereert enerzijds aan instemming dat een verbouwing van de Drom volgens de in mei 2011 in een amendement gestelde voorwaarden toch mogelijk blijkt en anderzijds aan irritatie over de eigen koers die de wethouder gevaren is na het raadsbesluit van juli 2012 (en daar maken de voorbereidingskosten nadrukkelijk ook onderdeel van uit).
  Kort na het raadsbesluit is er mailvoering geweest met de wethouder over de kennelijke onduidelijkheid over het raadsbesluit zoals daags erna in het NHD was verwoord. Die mailvoering maakte duidelijk dat de wethouder het besluit van de raad zou uitvoeren, zou gaan uitwerken en hierop terug zou komen. Dat is dus gebeurd, en we kregen er een “bijprodukt” bij: alsnog de optie volledige verbouwing.
  Wij hebben ervoor gekozen een scheiding te maken tussen enerzijds het proces (met de irritatie onzerzijds) en anderzijds de twee inhoudelijke voorstellen. In mijn bijdrage aan de raadsvergadering (en nu ook op onze site) staan de voor ons relevante argumenten om te kiezen voor de volledige verbouwing. En ik heb de bijdrage van Iola gelezen over wat ik allemaal nog meer had kunnen doen. Tja, dat had allemaal wellicht gekund, ik vraag me echter oprecht af van het realiteitsgehalte van die opmerkingen is, maar lees tevens in de bijdrage van Chris dat ik ook moet kunnen vertrouwen op de informatie die mij als raadslid wordt aangereikt. Hieruit wordt al duidelijk dat hierover kennelijk verschillende opvattingen zijn. Wat een ander er ook van vindt, ik vind dat ik er genoeg mee/aan heb gedaan. Maar hierover worden we het waarschijnlijk toch niet eens. Moet ook kunnen, en voor ieder liggen de mogelijkheden vanaf maart 2014 open om het beter te doen.

  Ik lees in de bijdrage van Chris dat in de begroting 2013 ook al de huuropbrengst van de stichting zou zijn verwerkt. Als dat al zo is, is het nieuw voor mij en vrees ik dat ik die post niet heb opgemerkt in de bijna 200 pagina’s die de begroting 2013 beloopt. Waar staat ie dan, laat me dat aub nog even weten. Ik wil toch ook een correctie op de kritiek van Chris aanbrengen: kapitaallasten van investeringen worden met ingang van het jaar NA oplevering in de boeken verwerkt. Dus de kapitaallasten van 22.000 euro inzake de Drom komen met ingang van 2014 in de boeken, en dus niet al in 2013. De huuropbrengsten wel, want ingebruikname zal waarschijnlijk in het najaar van 2013 plaatsvinden.

  Als laatste over dat vertrouwen: de wethouder is sinds z’n eigen fractie de steun heeft opgezegd op 13 november al demissionair, een motie van wantrouwen of afkeuring heeft dan wat mij betreft geen enkele zin en politiek effect meer. Als VVD/D66 op 13 november er de stekker niet zou hebben uitgetrokken, vermoed ik dat de raadsvergadering van 4 december op dat punt waarschijnlijk wel anders zou zijn verlopen. Want een dergelijke overschrijding van voorbereidingskosten is onverteerbaar.

  Like

  1. Arno, uiteraard mag je eigen woorden blijven kiezen, zoals ik er voor mag kiezen daar commentaar op te leveren. We leven wat dat betreft gelukkig in een vrij land.

   Dan wat de huuropbrengst betreft, ik meende dat te mogen opmaken uit de raadsbrief van 27 waarbij men de huuropbrengst in mindering bracht van de kapitaallasten.

   Uit je toelichting begrijp ik dat kapitaallasten pas na het jaar van oplevering in de boeken worden verwerkt, Logischer lijkt me een jaar na het ontstaan van de verplichting (de opname van het kapitaal) omdat je het jaar daarop rente en aflossing zult moeten betalen.

   Om dezelfde reden lijkt me dat je huuropbrengsten pas boekt in het jaar dat je die opbrengsten kunnen verwachten, maar het gaat hier natuurlijk slechts om details en ik stel het op prijs als iemand mij corrigeert, zelfs wanneer het details zijn.

   Voor mij heeft de begroting ook 200 pagina’s en hoewel interessant, gaan er toch dagen voorbij dat ik hem niet ter hand neem.

   Maar het meest interessant vind ik toch je laatste opmerking over het vertrouwen.

   Het feit dat het college heeft besloten om op basis van een voorzetje van de eigen partijen zichzelf demissionair te verklaren heb ik op dit blog omschreven als minachting voor democratische gedragsregels. Ik ben tot dusver de enige geweest die die kwalificatie heeft gebruikt.

   De vraag is nu hoe je op dergelijk gedrag moet reageren. Anders gezegd, als een college even pijn aan zijn zitvlees heeft moet je daar als Raad dan meteen op reageren door ze van die pijn te verlossen. Wetende dat dit voor de Enkhuizer burger een extra bezuiniging inhoud van honderdduizenden euro’s.

   Kun je dan niet beter reageren met de mededeling, “we begrijpen dat het zitten U pijn doen, maar even doorbijten, want er zijn over een jaar nieuwe verkiezingen en dan bepaalt de kiezer wel of U van Uw pijn verlost wordt”. .

   Maar heel iets anders wordt het natuurlijk als een wethouder zijn plicht verzaakt. Dan heb je geen andere keus dan hem weg te sturen en zodra je dat gedaan hebt, heb je tevens de verplichting om voor vervanging te zorgen.

   Om te beginnen is het vervangen van 1 wethouder goedkoper dan drie. Ik weet wel dat ze altijd solidair met elkaar zijn, zo hoort het ook, maar strenge woorden zijn hier op zijn plaats. De heren Franx en Kok zal duidelijk gemaakt moeten worden dat ze vanwege pijn aan hun zitvlak niet zonder meer thuis kunnen gaan zitten op kosten van de gemeenschap.

   Op basis van het bovenstaande begrijp ik eerlijk gezegd niet, hoe U kunt volhouden dat er geen enkel verschil zit in Uw manier van benaderen en de mijne.

   Het maakt in mijn ogen wel degelijk verschil of je gehoor geeft aan iemand die verzoekt verlost te worden van het bekleden van zijn functie (omdat hij daar even geen zin in heeft), of dat je hem wegstuurt omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden die horen bij het uitvoeren van zijn functie.

   Dit verschil in denken kan eenvoudig verklaart worden vanuit het feit dat U een politicus ambieert te zijn en ik niet meer dan een paljas.

   Dat in 2014 de mogelijkheid open ligt om dingen anders te doen was me bekend en ik kan U verzekeren dat ik (en met mij nog wat anderen) van die mogelijkheid gebruik zullen gaan maken.

   Like

  2. Ik had het bijna over het hoofd gezien, maar ik wil toch een paar woorden wijden aan iets wat U me toedicht. Ik citeer; “maar lees tevens in de bijdrage van Chris dat ik ook moet kunnen vertrouwen op de informatie die mij als raadslid wordt aangereikt.”

   Ik begrijp niet goed waar je dat op baseert, maar denk eerder dat ik altijd het tegendeel beweer.

   Er is sterke drang vanuit het college in de richting van raadsleden om uitsluitend te vertrouwen op de adviezen die zij vanuit het ambtelijk apparaat krijgen voorgeschoteld. Dat zijn allemaal adviezen die de goedkeuring van de wethouder nodig hebben. Ik bedoel daar verder niets mee, zo werkt het nu eenmaal. Tijdens de laatste vergadering zei Boland letterlijk, als ik niks mag, dan mogen de ambtenaren ook niets, want alles wat ze doen is onder mijn verantwoording.

   Dat gedachtengoed is wijdverspreid. Ik heb commissievoorzitter Stomp meermalen horen vragen “hoe weet U dat eigenlijk, want dat staat niet in de stukken”. Kortom. als het niet in de stukken staat, dan is het onbetrouwbaar en hoeft er dus geen waarde aan worden gehecht.

   Persoonlijke ervaring, levens ervaring, het doet allemaal niet ter zake als het niet voorkomt in de stukken die de wethouder vooraf heeft goedgekeurd.

   Like

   1. Dit is de reden waarom raadsleden onderonsjes met het apparaat moeten zien te voorkomen als het kennis betreft die gewoon in een document of raadsvoorstel hoort te staan. Het gebeurde in mijn tijd (te) vaak dat je na vele malen doorvragen nog “iets nieuws” te horen kreeg, waarna in een raadsvergadering gezegd werd dat ik “daar eerder mee had moeten komen”. Bijv. bij de onderhoudsplannen; kwam er weer een uitnodiging om het me even goed te laten uitleggen door het apparaat, waarmee de ondertoon ook nog eens was dat ik het ‘gewoon’ niet goed begreep. Ik durf te zeggen dat ik veel dossiers uitstekend kende, maar dat er gewoon inconsistenties in de dossiers zaten die niet onderkend werden.

    DISCLAIMER (die zet ik nu onder elke reactie, want soms wordt gedacht dat ik ‘nog steeds’ mn invloed laat gelden): ik opereer geheel zelfstandig, zit in de UK, en heb niets meer te maken met 1 van de raadsfracties.

    Like

    1. Inderdaad en zo kan het, dat een discussie over de verbouwing van stedelijk monument, waar iedereen zulke warme woorden voor over heeft, uitsluitend werd gevoerd met direct belanghebbenden.

     De wethouder, zijn vrienden in het stichtingsbestuur, de projectleider en de ambtelijke staf, die slechts uitspreekt wat de wethouder heeft goedgekeurd.

     En in geval van twijfel roepen we het stichtingsbestuur, de wethouder of de projectleider nog even op om het nog eens uit te leggen. Behalve GL natuurlijk, want die vindt politieke wil al voldoende.

     En nu maar hopen dat de buitenkant een beetje in tact blijft.

     Like

  3. Ik begrijp het, Jericho is niet zo’n realistische verwijzing.

   Wel realistisch is het om bij een groot project rekening te houden met tegenvallers. Architecten en aannemers zijn altijd van goede wil, maar het gebouw werkt vaak tegen. De Stichting, het Comité van aanbeveling, zij allen kunnen zorgeloos pushen. In staat gesteld worden om risicoloos te ondernemen: mooi en het is nog waar ook.

   Zijn er objectieve deskundigen van buiten de kring belanghebbenden geraadpleegd? De wethouder geeft ongehinderd geld uit. De wethouder is in de ban van zijn project geraakt. Geen nieuwe aanbesteding met andere aannemers er bij. Raadsbesluit ondergeschoffeld.
   Er wordt zogenaamd een “bijproduct” geproduceerd. Op de oorspronkelijke 1,2 miljoen kan geen cent bespaard worden. Allemaal signalen.
   Maar niet voor de meerderheid van de raad.

   Zit er in de 2.512.000,– ook de 6 ton voor de voorbereiding?

   Zo ja, uit welk potje wordt dat betaald? Uit de subsidies van 971.000,–of uit de post onderhoud van 1,2 miljoen en de 341.000,– netto krediet?

   Zo nee, komt de 600.000,– dan later terug, om uit de algemene reserves betaald te worden?
   Waar is de 100.000,– die de Stichting in de verbouwing zal steken?
   Het bedrag staat wel in de tekst, maar niet in de cijferopstelling.

   Allemaal vragen, die ik niet heb horen stellen.
   Om dan wel bedeesd te vragen of de wethouder een garantie kan geven.
   Terwijl de wethouder net erkend heeft, dat hij zijn budget met honderdduizenden tegelijk heeft overschreden. Is dat naïef of niet?

   Like

   1. Ik meen begrepen te hebben dat de 2,5 miljoen de totale kosten waren en daar zitten dus de voorbereidingskosten ook in. Bovendien worden we voor tegenvallers behoed dank zij de motie Dellemans.

    Noorman verwacht dat de verbouwing in 2013 gereed komt, dus nog voor de verkiezingen weten we wat het gekost heeft en kunnen we er rekening mee houd voor wat betreft het uitbrengen van onze stem.

    Hoewel, als deze wethouder aanblijft, moeten we er ook ernstig rekening mee houden dat overschrijdingen van de bouwsom pas na de verkiezingen bekend worden gemaakt. Ik kan zo al 12 raadsleden opnoemen die hem daarin zullen steunen. 😉

    Like

    1. In de 2.5 mln zit de 600k. Naar eigen zeggen is de prijs voir scenario 2 niet hoger geworden omdat dit met subsidies gedekt kan worden. Naast het feit dat voor 600k geen krediet gevraagd is en het natuurlijk een drama is dat je een kwart van de kosten gebruikt voor projectmanagers en architecten enzo, is het ook nog eens zo dat ik me afvraag of je het van de provincie wel mag. Nou kan het natuurlijk zijn dat ze daar niet zo nauw op kijken, maar alleen verb.kosten en architect mogen van die subsidie betaald worden. Er zal wel wat handig handelen aan te pas komen, zoals ook de Harlingersteiger handig bij de provincie was ingezet: daar is toch mooi het achterstallige baggerwerk mee bekostigd. Niet verboden, transparant is anders.

     Like

 2. De heer Noorman verwijst in zijn pleidooi naar een derde optie.
  Namelijk “dranghekken om de Drom, wachten tot ie in elkaar zakt en de resten opruimen.
  Dat is voor CU/SGP echter geen reële optie.”

  Wie kan dit serieus nemen?

  Als u zegt er geen verstand van te hebben, dan kunt u bijvoorbeeld ook uw licht eens opsteken bij een onpartijdige aannemer/deskundige. Tenzij u aan de muren van Jericho denkt ;-), is er geen reden om aan te nemen dat de Drom instort, als u niet besluit er een theater van te maken.

  Wat er op tegen is om het simpele scenario ook uit te laten rekenen, waarbij in deze tijd net zo spectaculair bespaard kan worden (u zei het zelf nog op 3 juli), maakt u niet duidelijk.
  Het is de vraag of dat wel 1,2 miljoen hoeft te kosten. Maar om dat uit te zoeken, heeft u geen opdracht gegeven. Of ja, daar heeft u WEL opdracht voor gegeven, maar de wethouder wenste daar geen gehoor aan te geven.

  U begeeft zich naar mijn idee gevaarlijk en onnodig op een hellend vlak.
  Ongeoorloofde overschrijding met tonnen belastinggeld en de raadsleden niet voor vol aanzien en dan toch de wethouder prijzen. Als dat niet het kwade belonen is…………..?!

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s