Instanties

De kwestie Goudenregenstraat  is net als de kwestie Burgwal een meningsverschil tussen een individu en een instantie. Gewoonlijk delft het individu het onderspit vanwege het geld en macht waarover die instanties kunnen beschikken.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de personen die voor dergelijke instanties werken (bureaucraten), dat geld en die macht gebruiken om daarmee persoonlijke doeleinden na te streven, maar helemaal te voorkomen is dat nooit.

Maar ook hier geldt, dat het de uitzonderingen zijn die  de regel bevestigen.

De enige maatstaf waarmee je instanties kunt beoordelen zijn de gedragsregels die ze voor zichzelf hebben vastgesteld. De directeur van de instantie waar het hier om gaat, Welwonen, formuleert het als volgt.

“We vinden het onze morele plicht om mensen die door overmacht of werkeloosheid niet kunnen betalen te helpen. Zeker gezinnen met kinderen zullen we niet gauw op straat zetten, want dan is de ellende niet te overzien”.

Prima gedragsregel lijkt me, waar niemand bezwaar tegen kan maken. Probleem is alleen dat hij hem in deze specifieke kwestie niet opvolgt.

Zijn excuus hiervoor is, dat “zijn geduld was opgeraakt”. Met zo’n excuus kan een individu zich wellicht vrij pleiten, maar instanties niet. Wie kent niet het eindeloze geduld waarmee instanties zaken kunnen tegenwerken of kunnen ontkennen ook maar ergens schuld aan te zijn.

Kortom individuen kunnen hun geduld verliezen, instanties doen dat nooit, maar beschikken over eindeloos geduld.

Verder is het niet de vraag of de huurder de corporatie economische schade heeft toegebracht door zijn onregelmatige betalingen. Dat feit staat vast. De vraag is wel, waarom de corporatie geen vergoeding voor die schade vraagt, maar er doelbewust voor kiest de huurder een nog veel grotere schade toe te brengen door ontbinding van de huurovereenkomst te vragen.

Met als direkt gevolg, zoals Draaisma het omschrijft, “dat de ellende niet valt te overzien.”

Het is ook niet zo, dat de rechter deze sanctie heeft toegewezen op grond van het geleverde bewijs. Hij heeft haar als zijnde veel te zwaar afgewezen. Wel heeft hij bij de huurder de verplichting neergelegd om gehoor te geven aan de wens van de corporatie om in de toekomst tijdig betaald te worden.

De huurder heeft aan die verplichting voldaan, totdat hij (door overmacht) niet aan de door de rechter opgelegde verplichting kon voldoen. In die situatie beoordeelt de rechter niet meer de reden waarom er niet aan de door hem gestelde verplichting is voldaan, maar stelt hij slechts vast dat er niet voldaan is en kan niet anders dan instemmen met hetgeen er door Welwonen eerder was geëist. Namelijk, ontbinding van de huurovereenkomst.

Maar hoewel Draaisma in zijn brief schrijft dat de huurder slachtoffer is geworden is van zijn eigen keuzegedrag kan dit op grond van hetgeen hierboven geschetst is niet worden volgehouden.

Als gevolgd van overmacht en de weigering van Welwonen om dat als zodanig te herkennen is de huurder slachtoffer geworden van het keuzegedrag van Welwonen. Men had de stok niet hoeven oppakken om daarmee de hond te kunnen slaan.

Men had ook begrip kunnen tonen voor de overmacht situatie waarin de huurder zich bevond. Zoals haar gedragsregels voorschrijven. Het was een doelbewuste keuze van Welwonen om dat niet te doen.

Men verwijt de huurder keuzegedrag, maar probeert haar eigen keuzegedrag, dat al 3 jaar eerder was geformuleerd en gericht was op de verwijdering van Visser uit de Goudenregenstraat te verdoezelen.

Het staat buiten kijf, dat het economisch nadeel dat de corporatie heeft ondervonden door het gedrag van de huurder in geen enkele verhouding staat tot het economisch nadeel dat de corporatie de huurder willens en wetens heeft  weten toe te brengen.

Er kan ook geen twijfel bestaan over de vraag of dit het gevolg is van keuzegedrag van Welwonen en verder kan er ook geen twijfel bestaan over de vraag of dit in overeenstemming is met de gedragsregels die Welwonen zich zelf heeft opgelegd. Dat is het namelijk niet.

Wat Welwonen daar tegenover stelt is het magere excuus “ons geduld was op”.

Ik ben begonnen met de mededeling dat in geval van een meningsverschil tussen een instantie en een individu het individu gewoonlijk het onderspit delft. Dat zal hier ook het geval zijn, tenzij degenen die er op toe moeten zien dat instanties overeenkomstig hun gedragsregels handelen ingrijpen. Maar die zitten gewoonlijk ook zelf in instanties en beperken hun toezicht tot structureel overleg. Wat dat ook mag inhouden.

Instanties kunnen, gelet op de enorme macht waarover zij kunnen beschikken, de levens van gewone burgers verwoesten . Als zij dat doen, uit gemakszucht, persoonlijke motieven van haar werknemers of wat dan ook, dan gaan ze gewoonlijk vrijuit.

Daar tegen waarschuwen lijkt me een nuttige bezigheid ook al haal ik daarmee de ergernis van de instantie waar ik mijn woning van huur (en die voor zover ik kan overzien haar gedragsregels ook vrijwel altijd keurig naleeft) op het lijf.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

12 gedachten over “Instanties”

 1. “Beschuldigingen verwijderd.”

  Niks mis met Draaisma en zijn organisatie. Goed dat er opgetreden wordt tegen dit individu, ik word misselijk van al deze eenzijdige verhalen. En de reacties erop.

  Like

  1. De opsomming van strafbare feiten die je anoniem via mijn blog probeerde te verspreiden heb ik verwijderd. Ze waren stuk voor stuk reden voor strafvervolging. Daar hebben we in dit land gelukkig weer andere instanties voor om dat te beoordelen.

   Ook begrijp ik, dat je vind dat het de taak van een woningbouwcorporatie is om mensen (op basis van anonieme beschuldigingen) uit hun huis te verwijderen. Een interessante opvatting waar ik het echter niet mee eens ben. Draaisma ontkent overigens dat persoonlijke motieven een rol hebben gespeeld.

   Like

   1. Nee, nee zeker niet. Correct van u om deze te verwijderen, de nuancering was ver te zoeken. Een boze opwelling wellicht, gebaseerd op persoonlijke ervaring.
    Uw conclusie die u terecht trekt uit mijn reactie is echter onjuist. Hoewel ik begrijp dat deze zo wordt geïnterpreteerd.

    Welwonen heeft haar eigen redenen om deze persoon uit huis te plaatsen. Dat heeft niets te maken met anderen hun ervaringen of mijn persoonlijke ervaring. Een misplaatste opmerking wellicht, maar het voelt persoonlijk gewoon goed dat er actie wordt ondernomen.

    Deze instantie heeft de middelen om hun probleem aan te pakken. Een middel die je als particulier niet hebt als bijvoorbeeld een geschil met een persoon hebt. Een stok achter de deur wellicht. Dat sluit dan weer goed aan op deze topic.

    Echter zie ik het van de andere kant, juist goed dat een instantie bepaalde rechten “stokken” heeft om personen aan te pakken. In Nederland zijn er helaas teveel mensen die het systeem en ons sociaal stelsel misbruiken. Die het goede geduld van veel mensen en instanties misbruiken. In mijn opinie mag ik het gewoon graag zien dat het in sommige gevallen ook gunstig uitpakt voor de andere partij. Hoewel het helaas nog steeds zo is dat de goede onder de kwade lijden. En natuurlijk mag er nooit een ‘goede’ op straat komen te staan…

    Like

    1. De formele door Welwonen gegeven reden om Visser zijn huis uit te zetten is dat hij met regelmaat te laat betaalde. Het enige juiste antwoord daarop is (in mijn ogen) een deurwaarder sturen, kost de verhuurder verder niets en de huurder wordt geconfronteerd met de extra kosten.

     Wie niet leren wil moet (ook wat mij betreft) dan maar voelen. En geloof me, na een paar keer begrijpen mensen wat de bedoeling is.

     Maar iemand zijn huis uitzetten is van een geheel andere orde. Dan is, in de woorden van Draaisma zelf, “de ellende niet te overzien,”

     Van de overmatige “last” die Visser veroorzaakt zou hebben in de buurt heb ik als buurman eigenlijk nooit iets gemerkt. Ik woon in een volksbuurt, de huizen zijn gehorig, dus ja je hoort iemand de trap oplopen.
     En als iemand om 6 uur naar zijn werk gaat, dan kun je dat (als je een lichte slaper bent) wellicht horen. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat als ik hem vroeg ergens rekening mee te houden, dat hij dat botweg weigerde.

     Andere voorbeelden van overlast die mij ter oren kwamen, waren onjuist. Mijn poging daar nuance in aan te brengen werden door Welwonen niet op prijs gesteld.

     Het klagen over overlast bleef overigens niet beperkt tot Welwonen. Ze werden via Facebook verspreid en ook de politie werd er bij gehaald, die overigens slechts kon constateren dat het gebruik van een dartbord niet de overlast veroorzaakte die er werd voorgewend.

     Allemaal heel onprettig en vervelend als je bent opgezadeld bent met zulke buren, maar geen reden om één daarvan te duperen door hem zijn huis uit te zetten en dat was een doelbewuste keuze van Welwonen, die in strijd was met het beleid dat zij zegt te voeren.

     Ik ben er dus (anders dan jij) geen voorstander van dat de ene instantie het werk gaat doen dat andere instanties behoren te doen, omdat ik denk dat dan het hek van de dam is. Ik neem aan dat jij het ook niet prettig zou vinden als de belastingdienst het vermoeden zou hebben dat je te weinig belasting betaald, dat niet kan bewijzen, maar bij de woningcorporatie zou gaan informeren of die iets niet weten waar ze je op kunnen “pakken”.

     Ik vind dus ook niet dat een woningcorporatie als scherprechter zou moet optreden als een van haar huurders in een zakelijk geschil is betrokken met anderen.

     Als gezegd, daar zijn andere instanties voor en als die hun werk niet naar behoren verrichten, dan moeten zij daar op worden aangesproken.

     Maar hier ging het over het optreden van een woningcorporatie die willens en wetens een gezin in de ellende stort.

     Dat is niet haar taak en ik heb dan ook de mening uitgesproken dat zij in deze kwestie een fout gemaakt heeft. In neem dat aan, omdat dit het enige geval is waar ik bekend mee ben.

     Maar dan komt er een ander probleem met instanties om de hoek kijken, men vindt moeilijk om te erkennen dat men een fout gemaakt heeft.

     Dat geldt niet alleen voor Welwonen, maar vrijwel elke instantie die ik ken. Dat gedrag vind ik vervelend en daar ging mijn bericht over.

     Like

 2. Zolang je in hun straatje past (hier erg letterlijk), hebben instanties een hoge “morele plicht”. Niet zo moeilijk toch voor een instantie om grootmoedig te zijn en onfortuinlijke huurders te helpen?

  Volgens eigen zeggen, gaan ze ook “niet gauw” over tot huisuitzetting.
  “Niet gauw” is een rekbaar begrip. Voor Welwonen is regelmatig te laat betalen al een reden om mensen in het diepe te gooien met alle gevolgen van dien. Is dat “morele plicht”? Leer je mensen daarmee zwemmen?
  Te laat betalen is geen misdaad, maar moet wel aangepakt worden.
  Mensen op straat zetten, terwijl er zelfs op dat moment geen huurachterstand is, is een straf, die totaal niet in overeenstemming lijkt met het vergrijp.

  Die dubbele agenda lag wellicht toch nog op het bureautje bovenop de handleiding “morele plicht”.

  Like

  1. Helemaal waar. Maar ik ben toch benieuwd naar een reactie van de eerst verantwoordelijke voor het Welzijnswerk in Enkhuizen de wethouder van sociale zaken. Dat men geen mening heeft over een particuliere website als deze, voilá.

   Maar als de directeur van de organisatie (waaraan men het welzijnswerk in Enkhuizen heeft uitbesteed) in het NHD toegeeft, dat de prachtige gedragsregels die hij hanteert alleen maar van toepassing zijn zolang zijn geduld niet op is, dan lijkt het me toch verstandig dat de wethouder even langs gaat om te informeren of de persoon in kwestie zich in deze kwestie niet een klein beetje vergist.

   Welzijnswerk is namelijk per definitie werk dat een lange adem vereist.

   Hij zou daarin natuurlijk aangemoedigd kunnen worden door Raadsleden (die feitelijk weer zijn baas zijn) maar die hebben het als gewoonlijk te druk met hun eigen beslommeringen, wat die ook mogen zijn.

   Like

   1. Wist je dan niet, dat Draaisma de machtigste man van Enkhuizen is?
    Nu is het een burger, maar de wethouder heeft hij ook in het ootje genomen.

    Toen de raad destijds (op advies van B&W) besliste, dat De Nijs het SnouckvanLoosen-ziekenhuis mocht (ver)bouwen, was dat tegen het zere been van de zorgpartijen. Wethouder Boland dacht, dat het wel goed zou komen en dat de zorgpartijen zich zouden schikken naar de wens van het stadsbestuur.
    Maar dat gebeurde niet.
    Ineens was daar het plan van projectontwikkelaar Draaisma, die onder zijn bezielende leiding de uittocht uit de Vijzelstraat richting Molenweg inspireerde. Hij kreeg Boland zo hyper bij de gedachte aan twee gezondheidsgebouwen in de binnenstad, dat de beste man alles in het werk stelde om het plan Draaisma mogelijk te maken.

    Kijk, dat noem ik nog eens talent! Iemand vrijwillig zijn eigen eieren in jouw nestje laten uitbroeden.
    Boland krijgt nu bij het SMC te maken met het lege-nest-syndroom, maar voor die klachten heeft Draaisma dan wel weer welzijnswerkers beschikbaar.

    En om op je vraag terug te komen. De raad was het toen plotseling ook helemaal eens met Draaisma’s plannen. Alleen raadlid Visser (CDA) bleek standvastig en wees op het raadsbesluit, waar hij als enige(!) nog achter stond.

    Kortom: misschien kan de ene Visser de andere Visser helpen.

    Like

    1. Interessante theorie, maar geen idee hoe ik de juistheid er van zou moeten aantonen.
     De opmerking van Visser herinner ik me overigens wel.
     Hij zei volgens mij inderdaad als enige, dat Enkhuizen maar een Sociaal Medisch Centrum nodig had en dat dit wat hem betrof in de Vijzelstraat moest staan.

     Like

  1. Beste John.Neem even contact met me op via Pim.Die heeft mn e-mail.
   Deze blog zou verplichte leesstof moeten worden .Misschien kunnen we met pim samen een vangnet of zo zijn voor de vele trieste missers waar burgers in de knel komen.En dat zijn er meer als je denkt.Op Wieringen bestaat ook zoiets en dat werkt !!Ik heb daar wel contacten.

   Like

 3. macht kan een wapen zijn.We vertrouwen de overheid meestal en als er een keer twijfels zijn,dan is er altijd wel een excuus om de gelovigen in het gareel te houden.De krant van vandaag met nieuws is morgen oud papier.
  Zo oppervlakkig lijkt alles in balans .Soms zijn er pimmetjes die op een verantwoorde manier de zaken wat scherper toelichten.Dat levert wel wat reacties op maar het merendeel van de burgerij neemt het ,net als pim luchtig op.
  Totdat je er zelf mee te maken krijgt.Je gelooft het eerst nog niet, In Nederland
  praten we met elkaar als het gaat om vergissinkjes en versprekingen.

  Niet dus.Je komt tot de conclusie dat men werkelijk niets schuwt om kromme dingen,vergissingen,misstanden,en eigen meningen tegen beter weten met
  de meeste idiote stellingen overeind te houden.

  Heb je geen goede advocaat,dan heb je geen schijn van kans tegen dit
  sanhedrin wat elkaar blijkbaar door dik en dun wenst te steunen en de leugen
  bepaald niet schuwt.
  Verzinsel?Jammer genoeg niet.De rauwe waarheid.De meeste burgers kunnen
  zich dit niet voorstellen tot het je overkomt.
  Argumenten helpen niet meer,meningen van hoge beambten worden genegeerd,
  je raakt verstrikt in het listige web van onze bestuurders en nergens is steun
  te vinden.je word gevangen op je eigen argeloze uitspraken.Je kunt niemand meer vertrouwen
  Uiteindelijk blijft de rechtspraak het enige middel,En dat zou nooit zover
  moeten kunnen komen met oprechte bestuurders.
  En zelfs dan krijg je de zwarte piet nog toegespeeld.Machtsmisbruik en mateloze
  arrogantie.
  Gelukkig geldt dit niet voor alle bestuurders.Die mogen na de Enkhuizer lente
  blijven.
  Vanaf heden zullen een aantal burgers niet zo snel meer geloven in de beloften van de politicie en hun schijnbare macht.
  Zolang het individu in het verdomhoekje zit,en zij op het pluch,klopt er iets heel erg niet.
  Het zal na de verkiezingen vast wel weer veel beter gaan zo als altijd.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s