Paljas democratie

Tot dusver heb ik stil gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de Goudenregenstraatkwestie, dan nu een poging te komen tot een oplossing.

Daarin speelt de gemeenteraad (als hoogste orgaan van de gemeente) wat mij betreft een belangrijke rol. Haar taak is er op toe te zien dat het functioneren van het welzijnswerk in de gemeente zich voltrekt op een wijze die haar goedkeuring heeft.

Het is niet moeilijk om op basis van de reeds bestaande gegevens vast te stellen, dat het (voor wat deze kwestie betreft) het welzijnswerk op een bedroevend laag niveau heeft gefunctioneerd.

Het kan nooit de bedoeling zijn, dat een gezin  met kleine kinderen, dat feitelijk niets anders werd verweten dan dat zij op onregelmatige tijdstippen de huur betaalde, in vier weken tijd doelbewust dakloos wordt gemaakt.

Dat het juridisch mogelijk was staat buiten kijf, maar dat wil niet zeggen dat Welwonen van die juridische mogelijkheid gebruik had moeten maken op de manier die zij heeft gedaan.

Op dat punt aangekomen zijn er twee vragen van belang.

1. Is Welwonen bereid te erkennen dat er fouten zijn gemaakt en mocht dat het geval zijn,

2 is Welwonen bereid de financiële gevolgen van die erkenning  te dragen.

Met dat laatste bedoel ik dat er binnen Welwonen verhuisregelingen bestaan waarbij huurders gecompenseerd worden voor het feit dat zij door Welwonen gedwongen worden om (tijdelijk) te verhuizen. Als Welwonen bereid zou zijn om die regeling ook op deze huurder toe te passen dan lijkt me daarmee de ergste kou uit de lucht.

Wat mij betreft wordt deze kwestie zo snel mogelijk opgelost en hoeft daarover niet eindeloos vergadert te worden. Het zou mooi zijn als raadsleden via dit blog hun instemming zouden betuigen, dan weten we meteen wie voor en tegen zijn.

Als er voldoende voorstemmers zijn dan kan de verantwoordelijke ambtenaar de vragen aan Welwonen voorleggen en daarop verkregen antwoorden vervolgens weer aan de Raad voorleggen zodat we tijdens de eerstkomende Raadsvergadering weten hoe de vlag er bij hangt.

Wie dit een ongebruikelijke gang van zaken vindt heeft het grootste gelijk van de wereld, maar zo werkt Paljas democratie nu eenmaal.

Snel, efficiënt en zonder al die andere gebruikelijke poespas waarmee men zichzelf belangrijk probeert te maken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

24 gedachten over “Paljas democratie”

 1. cb.Snap niet waarom je het steeds over schuldsanering/hulpverlening heb mbt de huurder, dat is hier totaal niet aan de orde en is ook niet de kern van dit hele gebeuren.
  Dan nog een opmerking: De welzijnstak van Welwonen heeft op geen enkele wijze met aanvragen/uitvoer ed van schuldsanering/schuldhulpverlening te maken.
  Dit wordt namelijk via gemeente, algemeen maatschappelijk werk, particuliere schuldhulpverleningsbureaus of een Gemeentelijke Kredietbank gedaan.
  Met de laatste zin ben ik het wel eens en dat is ook de kern van de gestelde vragen.

  Like

  1. Het gaat er om dat, en dat heb je al eens eerder aangegeven, Welwonen grote voordelen ziet in samensmelting wonen en welzijn. Zoals zij zelf verwoordden in het (slechte) Er Op Af project. Idee was onder andere dat Woningcorp. spin in web was, ook bij sociale uitsluiting. Dit geeft me de indruk dat Welwonen zichzelf dus wel degelijk ziet als speler in vroegtijdig signaleren van problemen, ook achterstallige betaling. In dat licht is het gek als je iemand die je makkelijk kunt ‘helpen’ (welzijnswerk) als woningcorporatie (wonen) uit huis zet. Veroorzaakt meer problemen dan ze oplost.

   Like

   1. Het commerciële heeft in dit specifieke geval geprevaleerd boven het sociale. Gezien de matige ernst van de situatie (er zijn immers geen structurele betalingsACHTERSTANDEN maar enkel te late betalingen) had dit nooit mogen gebeuren. Welwonen zal nooit erkennen dat ze een fout heeft gemaakt. Dat hebben ze juridisch gezien ook niet. Ze hebben wel een sociale inschattingsfout (dus in die zin is er wel degelijk sprake van een fout) gemaakt door zo hard en meedogenloos te werk te gaan vooral in deze tijden van crisis. Omdat ze beide loketten beheren hadden ze dit zorgvuldiger af moeten wegen. Het ene loket veroorzaakt immers werk voor het andere onder hetzelfde dak. En het kan zomaar zijn dat één en dezelfde persoon binnen deze organisatie beide petten op heeft. Dat valt ze aan te rekenen en daar mag en moet een gemeente(raad/wethouder) vanuit het sociale oogpunt (welzijnsloket) op acteren.

    Like

 2. cb: Het gaat hier om de suggestie/voorstel dat Welwonen de huurder compenseert voor de verhuiskosten na gedwongen te zijn de woning te verlaten en dat anders de gemeente dat zou moeten doen als het op niets uitloopt. Het verhaal schuldhulpverlening en hoe men daar wel of niet mee is omgesprongen is in dit geval totaal niet aan de orde of relevant. Er is geen sprke van schulden oid.I

  Like

  1. Daar ben ik het niet mee eens. Het is juist de verwevenheid van welzijn en wonen die hier in de weg zit. Ik had nl. het volgende begrepen: “Juridisch is de zaak vakkundig dichtgetimmerd. De rechter had een proeftijd gelast waarbinnen de huurder voor de eerste van de maand zijn huur diende over te maken. Als gevolg van een faillissement van zijn werkgever was de huurder daartoe (voor wat betreft de maand mei) niet in staat. Welwonen was er vervolgens als de kippen bij om de rechter te wijzen op het niet nakomen van de afspraak tijdens de proeftijd en dus had de rechter weinig andere keus dan het gevraagde (ontbinding van de huurovereenkomst) toe te wijzen.” Dus akkoord, Welwonen mag dit doen. Maar tegelijkertijd mag je verwachten dat als er betaalproblemen zijn -en ja, een ´fout´ kan zijn dat de betreffende hier nooit een beroep op heeft gedaan- vanuit het welzijnswerk steun voor schuldsanering, schuldhulpverlening e.d. komt. Dat zal hier alleen niet zo snel gebeuren omdat het 1 en dezelfde organisatie is. Ik ken in dit geval niet alle details, maar in algemene zin vraag ik me af nog steeds af of de gemeente haar zorgplicht wel goed kan uitvoeren als die zorg (welzijn) geleverd wordt door een instantie die ook gewoon huisvesting moet leveren.

   Like

 3. Frank/Pim. Dat is nu volgen mij net de crux. De compensatie oftewel verhuisvergoeding staat helemaal los van welk welzijnwerk of taak dan ook. Dáár kan een gemeenteraad bij meerderheid iets betekenen.Wat Pim wil en voorstelt ligt anders omdat deze kwestie onder de verantwoordelijkheid van de woonstichting valt en dáár heeft zover ik weet een gemeenteraad geen bevoegdheid in, zeker niet als het een individuele kwestie betreft .En ja, dat klinkt als ambtenarentaa, afstandelijk, hard en niet fijn en kan als een uitvlucht gezien worden maar is wel hoe ik het zie en inschat.Mooier kan ik het niet maken.
  Er rest mij op dit moment niets anders dan wachten op de antwoorden van het college op de vragen die als kern heeft dat er door deze gebeurtenissen met een huurder frictie is tussen de samensmelting van het wonen en welzijn onder 1 paraplu.

  Like

  1. Inderdaad Stella, geen enkele reden om er zaken bij te halen die er niets mee te maken hebben. Ik denk dat een discussie over de samensmelting zoals die nu is pas zin heeft als je antwoord heb op de vragen die ik hierboven heb voorgesteld.

   Zo’n discussie heeft in mijn ogen alleen zin als Welwonen weigert te erkennen dat ze een fout gemaakt heeft en weigert de financiële verantwoording te dragen voor die fout.

   Maar ik vind dat je er in de eerste plaats van moet uitgaan dat Welwonen wel zijn fouten erkent en bereid is ze zo veel als mogelijk te herstellen

   Like

 4. De raad kan wel degelijk reageren. De meest directe manier is als lid van het bestuur dat Welwonen de opdracht tot welzijnswerk geeft. Bijv: wat is er gebeurd met de rol om schuldhulpverlening te leveren? Indirect kan het op gebied van huisvesting. Hier heeft een zelfstandige corporatie te maken met B&W, waar ze prestatieafspraken mee maakt. Die prestatieafspraken moeten gebaseerd zijn op beleid ‘lokaal wonen’. Daar hebben we al jaren, en ook na vaak aandringen, nog geen lokale uitwerking van gezien. Dan wordt er naar het regionale verhaal verwezen…behalve als dit natuurlijk niet uitkomt mbt. woningbouw.

  Like

  1. Christian, je bent niet langer politicus dus je hoeft de dingen niet langer ingewikkelder voor te stellen dan ze zijn. Ik stel slechts twee vragen.

   Waarom veronderstel je in hemelsnaam dat de directeur van Welwonen (gegeven de hoeveelheid bewijsmateriaal) dat hij nee zal zeggen.

   Waarom kun je er niet gewoon van uitgaan dat de brave man bereid is te erkennen dat er fouten zijn gemaakt en bereid is een deel van de financiële gevolgen daarvan voor zijn rekening te nemen.

   Ben je bang dat hij het eigen zak moet betalen? Ben je bang dat de woningbouwcorporatie failliet gaat als ze een kleine schadevergoeding moet betalen voor een fout die ze gemaakt heeft?

   Waarom verval je weer in dat bureaucraten gezever, als het om zoiets eenvoudigs gaat als het stellen van een vraag. Kortom, waar zijn jullie verdomme allemaal zo bang voor. In plaats van de vraag te stellen die alles kan oplossen bedenken jullie alleen uitvluchten om hem niet te hoeven stellen.

   Like

   1. Vooraf: ik doe helemaal niets meer op politiek vlak, behalve zo nu en dan posten, want ik ga niet de rest in de wielen rijden.

    Ik heb nooit de bedoeling om zaken ingewikkelder voor te stellen dan ze zijn.
    In je eigen stukken straal je een gelatenheid uit voor wat betreft veel onderdelen van dit dossier. Welwonen mag dit doen. De rechter kon niet anders dan. Enz. enz. Vervolgens richt je je tot de gemeenteraad want die kan druk uitoefenen. Ik probeer in mijn reactie aan te geven dat schriftelijke vragen (voor college) ALLEEN nuttig zijn als het gaat over iets waar de gemeente invloed op kan uitoefenen. Dat is welzijnswerk direct, en indirect prestatieafspraken over huisvesting. Meer dan dat schreef ik niet, dus je verzuchting slaat als een tang op een varken.

    Als je bedoelt dat we zelf naar Welwonen toe moeten om dit aan de kaak te stellen, mee eens, maar voor wat mijn persoon betreft: eerste regel.

    Like

 5. @Stella: Dat de raad/b&w geen invloed uit kan oefenen op Woondiensten Enkhuizen is (waarschijnlijk) een feit. Maar het Welzijnswerk valt toch wel onder de bevoegdheid/controle van de gemeente Enkhuizen? Kan er via deze weg niets “geregeld” worden? Dat is toch een autonoom orgaan?

  Hier nog even de kernwaarden volgens de website van Welwonen:

  WIJ WERKEN VOLGENS ONZE KERNWAARDEN

  Gedreven om op te lossen

  Betrokken om bij te dragen

  Betrouwbaar om waar te maken

  Like

 6. Dat mijn reactie je tegenvalt was te verwachten en dat begrijp ik ook, maar laten we wel realistisch blijven. Dit heeft niets te maken met verschuilen maar met verduidelijking waarom sommige dingen gewoon niet zo werken, hoe graag we dat misschien ook anders zouden willen zien.
  De wethouder kan gevraagd worden om info in te winnen, maar als die nee zegt is het geen bevoegdheid van de raad om dan opdracht te geven dat Welwonen moet copenseren.

  Het is ook zo goed als kansloos dat in gevallen waar een zelfstandig opererend orgaan steken laat vallen, de gemeente de rekening oppakt om burgers te compenseren.Het heeft geen rechtsgrond enals zou dat er wel zijn, dan geeft het een dergelijk orgaan alleen maar een signaal dat zij achterover kunnen leunen omdat er anderen zijn die de hete kolen uit het vuur halen.
  Ht is geen onwil maar gewoon de realiteit dat ook een gemeente of raad beperkingen kent aan bevoegdheden en invloed.

  Wat wellicht een oplossing is dat je (ex)buurman als hij onder of aan de 120% bijstandnorm zit een verhuisvergoeding aanvraagd bij de gemeente ikv Bijzondere Bijstand. Hopelijk is dat niet nodig en zal Welwonen een compensatie bieden.

  Like

  1. In mijn opvatting vraag je een wethouder niet om info in te winnen, dat is jouw nederige vertaling, maar je draagt hem gewoon op het resultaat te behalen dat je aanstaat.

   De overgrote meerderheid van werkend Nederland doet zijn werk op basis van simpele instructies van zijn baas, waarom zou dat bij een wethouder anders moeten zijn. En wie is in dit geval de baas. Juist ja, de gemeenteraad, althans een meerderheid daarvan.

   En als hij nee tegen die opdracht zegt, dan dient er met hem te gebeuren wat er met elke andere werknemer gebeurt die werk weigert, dan kan hij vertrekken.

   Like

 7. De reden waarom het niet kan is dat de verhuisregelingen/vergoedingenzaken zijn waar zowel college als raad geen invloed op uit kunnen oefenen.Vragen kan altijd, maar daar moet je je niet bij voorstellen dat er dan een vervolgactie plaats kan vinden met een opdracht aangezien deze regelingen vallen onder ‘wonen’ en zoals bekend is die tak niet, zoals het welzijnsverhaal, aan de gemeente gelinkt met onder andere subsidies en prestatieafspraken, maar een zelfstandig opererend orgaan.

  Like

  1. Stella, vragen kan altijd zeg je, welnu doe het dan. Ik heb twee eenvoudige vragen geformuleerd. Als op die vragen de juiste antwoorden worden gegeven is het probleem opgelost.
   Misschien niet alle problemen, maar wel de acute geldnood die Welwonen door haar optreden bij haar (inmiddels) ex-huurder doelbewust heeft veroorzaakt.

   Helaas reageer je zoals als bureaucraten willen dat je reagereerd. Met een hele reeks opsommingen van zaken die mogelijk niet kunnen of mogen.

   Er is niemand die jou (of welk ander raadslid dan ook) kan verbieden om op dit blog aan te geven, dat je het eens bent met de oplossing die ik heb voorgelegd.

   Er is ook geen macht in de wereld die (als de voorstemmers een meerderheid vormen), die meerderheid kan beletten de wethouder (of wie dan ook) op te dragen om eens te gaan praten met Welwonen om te zien of die oplossing tot de mogelijkheden behoort.

   Natuurlijk kan Welwonen de voorgestelde oplossing afwijzen, maar dan ontstaat er een nieuwe situatie, waarbij je als Raad besluit wat je in dat geval wil doen. Voorlopig blijf ik nog even positief en ga er van uit dat Welwonen wel voor rede vatbaar is.

   De eerste horde die genomen dient te worden is raadsleden toe te bewegen om openlijk (en op dit blog) kleur te bekennen. Ik kan ze er niet toe dwingen, maar wel opschrijven wat ik daar van vind als ze zich proberen te verschuilen.

   Ik heb me de afgelopen 4 jaar beperkt tot het leveren van commentaar, maar de recente gebeurtenissen hebben me tot het besef gebracht
   dat ik me daar niet langer toe kan beperken, maar dat de tijd is aangebroken om het initiatief te nemen.

   Daar kunt je je als raadslid bij aansluiten of afhaken, ook die keuze is vrij, zoals het aan mij vrij is die keuze te becommentariëren.

   Like

 8. Betreft het toevallig geen individuele zaak ?
  Voor zover mij bekend mag de raad daar zelfs geen vragen over stellen.
  Laat staan bemiddelend of corrigerend optreden,wat ze toch al nooit doen.
  Wie is er nu eigenlijk verantwoordeljk voor deze asociale daad?
  Mag de raad,als ze dat al zouden willen,hier corrigerend optreden?
  Na afloop dus,want het is nu opgelost wat betreft wonen.heb ik begrepen.
  Niet met dank aan de kleine overheid natuurlijk.Die distancieeren zich en
  verschuilen zich achter de z.g.regelgeving door hen zelf ingesteld
  Ik denk dat dit zoals zovele gevallen wel een vergeten dood zal sterven.
  Verontwaardiging duurt maar ”een”krant.Daarna verpakt men de vis weer in.
  Pim komt op voor de medemens op.Lovenswaardig,maar wat betreft
  het wakkerschudden van autoriteiten???Shit happens.

  Like

  1. Het argument “het betreft een individuele zaak” wordt gewoonlijk niet gebruikt om het individu te beschermen, maar degenen die willens en wetens het individu schade hebben toegebracht en daar liever geen verantwoording over afleggen.

   Like

 9. Inderdaad het waarom geef je zelf al aan in je laatste regel. Stella komt in aktie en Arno… Afwachten wat die gaat doen? De rest, je hoort ze niet je ziet ze niet. Vooral van de sociale partijen valt me dat tegen. Maar ook een Cda met de nadruk op de C zou zich van zijn christelijke kant moeten laten zien. Maar wellicht vinden ze dat het allemaal al opgelost is. Ik vind echter de procedure beschamend en asociaal!

  Like

  1. Frank, voor alle duidelijkheid, uit het gebruikte e-mail adres valt niet af te leiden dat de Arno op mijn blog dezelfde is als Arno Noorman die in de gemeenteraad zit. Het kunnen dus twee verschillende personen zijn.

   Ik ga er van uit, dat raadsleden die de door Welwonen gevolgde procedure normaal vinden niet zullen reageren en dus ook niet zullen willen aangeven waarom ze dat vinden. Doodzwijgen dus.

   Maar met 9 reacties heb je een meerderheid. Misschien helpt het als kiezers “hun” raadsleden via email (of via facebook) aansporen om te reageren.

   Like

   1. Uit het feit dat Arno aangaf dat hij op het dit blog-onderwerp was gekomen via de brief van Stella (raadslid) maakte ik op dat het om Arno Noorman (eveneens raadslid) zou gaan. Maar dit blijft speculatie 😉

    Like

  1. Kansloos OK, maar zeg dan ook waarom, dan kan ik daar commentaar op geven. Is het gek dat onze vertegenwoordiger zeggen tegen een wethouder “dit is wat we willen, zie maar of je het voor elkaar kunt krijgen?” En als dat niet lukt, dan beslissen we wel wat we dan gaan doen. Mogen ze alstublieft ook eens wat anders doen dan aan het handje van B&W blijven lopen.

   Wat de huursubsidie betreft heb je gelijk, maar ik wil de discussie beperken tot deze twee vragen en graag weten waarom dat niet kan. Mijn conclusie zal dan al snel zijn, dat onze gemeenteraad een burger liever in de stront laat zakken, dan dat ze zichzelf vermoeit met het vinden van een oplossing.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: